Починало ЕТ регистрирано по ДДС

04.01.2018, 12:44 4494 24

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


rjenia

 • Публикации: 5 / 0
Здравейте на всички.Пред голяма питанка съм.
Ет регистрирано по ДДС почина. Фирмата се наследява от един от наследниците. Питането ми е:ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРА НОВОТО ЕТ ПО ДДС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО?
Питах в НАП, но получавам различни отговори. Един казва НЕ, друг казва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, друг ПО ИЗБОР. Виждам се в чудо. Аз не искам да се регистрира,а няма и  работници от 2011год..
Моля за компетентно мнение по този казус, защото вече и аз не знам какво да правя.
Предварително благодаря.

123456rrr

 • Публикации: 26 / 0
Този материал може да ти е полезен:
След смърта на ЕТ първата стъпка на наследниците е да се сдобият с Удостоверение за наследници, от което е видно кой наследява търговеца. Ако наследодателят има много дългове, надвишаващи активите му, е най-добре да се направи отказ от наследство, като самият отказ обхваща не само имуществото от предприятието на ЕТ, а цялото имущество на наследодателя.

Ако наследниците все пак решат да поемат ЕТ, те трябва да определят един от тях, който да придобие статут на ЕТ и да продължи дейността на наследодателя. Това най-често става със споразумение, което се заверява нотариално. Съгласно съдебната практика (Решение № 491/22.07.2005 г. по гр. д. № 119/2005 г. ВКС) подобно споразумение е способ за прекратяване на съсобствеността между наследниците по отношение на имуществото на ЕТ като предприятие. Освен чрез споразумение, наследникът, поемащ фирмата може да се определи чрез доброволна или съдебна делба. Самият наследодател също може да е определил приемника на фирмата предварително със завещание.

След като наследниците определят кой поема дейността на ЕТ, избраният наследник подава в Търговския регистър към Агенция по вписванията Заявление – образец А1, с което се стартира процедура за регистрацията му като ЕТ, заедно със Заявление – образец  В1, с което се прехвърля предприятието от наследодателя към наследника. Към старото име на ЕТ се добавя и собственото лично и фамилно (или бащино) име на наследника, а новата фирма получава нов ЕИК. Ако наследникът вече е регистриран като ЕТ, то той няма нужда да подава Заявление – образец А1, а направо може да придобие предприятието, тъй като вече има качеството на търговец. В този случай може да не променя и фирмата си.

Ако ЕТ е имал персонал, при поемане на предприятието от наследника трудовите договори с работниците и/или служителите, работили при наследодателя не се прекратяват, а по силата на чл. 123 КТ правата и задълженията се прехвърлят към новия работодател, за което се уведомява НАП с Уведомление за смяна на работодател.

https://www.bgkantora.bg/statii/Nasledyavane-na-Ednolichen-targovec

123456rrr

 • Публикации: 26 / 0
Особено усложнена е ситуацията ако починалият ЕТ е регистриран по ДДС. Съгласно закона дерегистрацията му настъпва с датата на смъртта (чл. 107, т. 2 във връзка с чл. 110, ал. 2, изречение първо от ЗДДС). Но тъй като предприятието на Едноличния търговец е поето по наследство, то в случая е приложима разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от ЗДДС (Писмо № 20-19-62 ОТ 08.04.2009 Г.). По силата на тази норма, когато данъчно задължено по закона лице получи стоките или услугите по наследство, то е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Това е валидно и в периода от смъртта на наследодателя до вписване в Търговския регистър.

Наследникът наследява не само правата, но и задълженията на наследодателя. В тази връзка поемащият предприятието на ЕТ наследява всички публични задължения, възникнали за наследодателя в качеството му на ЕТ. Наследникът няма задължение да подава декларации от името на наследодателя си за времето преди смъртта му (ако последният е пропуснал да ги подаде), но отговаря за възникнали преди това ликвидни и изискуеми задължения на ЕТ. Това може да са задължения за плащане на ДДС, данъци по ЗДДФЛ и др., които самият наследодател е декларирал преживе, но не е платил своевременно. В тази графа поети задължения влизат и начислени суми за данъци и осигуровки за служителите на ЕТ, които наследодателят не е платил навреме, докато е бил жив.

rjenia

 • Публикации: 5 / 0
Това всичко го изчетох, но има едно голямо НО:ІII. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ  Регистрация по избор-така пише в заявлението за регистрация по ДДС
 2. Регистрация при наследяване – чл. 132а от ЗДДС (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
1. При смърт на регистрирано по този закон физическо лице или физическо лице - едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този закон (чл. 132а, ал. 1 от ЗДДС, нов – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.).

irenabrili

 • Публикации: 6127 / 965
При смърт на ЕТ настъпва основание за задължителна дерегистрация:
Чл. 107. Основание за задължителна дерегистрация е:
....................
2. смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;

Наследилият ЕТ може да се регистрира по ЗДДС по избор и само след подаване на съответната декларация, освен, ако не е налице основание за задължителна регистрация по чл. 96:
Чл. 132а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) При смърт на регистрирано по този закон физическо лице или физическо лице - едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Регистрацията по ал. 1 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.

rjenia

 • Публикации: 5 / 0
От така прочетеното, тълкувам, че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ,   "ако не е налице основание за задължителна регистрация по чл. 96"
Така ли?

rjenia

 • Публикации: 5 / 0
Данъчно задължено лице НЕ Е с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни

irenabrili

 • Публикации: 6127 / 965
От текста е ясно, че лицето има право, но не и задължение:
"когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този закон."

rjenia

 • Публикации: 5 / 0
Значи няма да се регистрирам.
Едно огромно благодаря. Защото, ако трябваше да се регистрирам съм изпуснала всички срокове. Фирмата излезе в 15:15 на 22.12.2017год. и нали се сещате 7-дневен срок, но то бяха 5 почивни дни. На 28 и 29 ходене по мъките, един ми каже трябва, друг не, трети -ако искам.
Какво трябва да се подава сега- справка декларация е подадена на гише на 7 декември от наследник. НО само тя. Четох, че трябва и Приложение 37, но никой не е искал, нито са казали че трябва..

Райчо

 • Публикации: 3 / 0
Здравейте, аз съм пред същата дилема.
Аз приех наследственото ЕТ.
Починалото ЕТ има оборот около 60 000 лв. Аз работя на трудов договор.
Значили че може да не се регистрирам според това:
когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице/в случая АЗ/, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по този закон."
Лицето/АЗ/не съм регистриран по ДДС и  нямам този оборот от 50 000 лв годишно.
Не съм много в час и затова моля, за  по просто обяснение. Да го разбера, че с тези членове и членчета направо се обърквам.
Предварително благодаря.

delphine

 • Публикации: 8383 / 1407
Аз приех наследственото ЕТ.
Починалото ЕТ има оборот около 60 000 лв.
Лицето/АЗ/не съм регистриран по ДДС и  нямам този оборот от 50 000 лв годишно.

Нямате до наследяването на ЕТ-то, но като го наследявате с тези 60 000 ?

Райчо

 • Публикации: 3 / 0
А защо в НАП ме питаха, аз дали съм продавал нещо и какво имам на мое име?
Казаха само на мен за 12 месеца назад. НА НОВОТО ЕТ.
Вече се обърках тотално.

irenabrili

 • Публикации: 6127 / 965
Принципното положение при наследяване на ЕТ е, че наследилият не може да подава декларации от името на починалия наследодател, но с приемане на наследството приема и вече декларирани от починалия задължения, без тези за лични осигуровки на починалия.
С приемане на предприятието, започвате да следите оборота му и, ако за 12 месеца назад той надвишава 50 000, подлежите на задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
Ето едно становище за данъка върху печалбата:
Скрит текст :

Райчо

 • Публикации: 3 / 0
Да ,съгласих се със задълженията и активите!
"С приемане на предприятието, започвате да следите оборота му и, ако за 12 месеца назад той надвишава 50 000" --МОЕТО ВЕЧЕ ЕТ СЛЕДЯ, така ли?
Не се интересувам от оборота на починалото ЕТ?

irenabrili

 • Публикации: 6127 / 965
Да ,съгласих се със задълженията и активите!
"С приемане на предприятието, започвате да следите оборота му и, ако за 12 месеца назад той надвишава 50 000" --МОЕТО ВЕЧЕ ЕТ СЛЕДЯ, така ли?
Не се интересувам от оборота на починалото ЕТ?
Интересувате се  :smile1:
чл. 96. (4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от този член или чл. 100, ал. 1, или е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи

Чл. 10. (1) Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
5. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
(3) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато стоките или услугите са придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по този закон лице.

shipping

 • Публикации: 27 / 0
Здравейте, колеги и аз имам същия казус, но проблема ми е огромен и моля за съвет.
Починалото ЕТ , което е рег. по ДДС има актив офис със доста висока данъчна оценка
и при поемане на предприятието от наследникът му, ако получа нов ЕИК месни данъци и такси ще ме таксуват като продажба и данък МДТ  е просто непосилен за наследникът. Моля дай те ми съвет възможно ли е поемане на предприятие на починал ЕТ от наследник и запазване на ЕИК на починалия ЕТ , а да има само разширение в името.

delphine

 • Публикации: 8383 / 1407
Моля дай те ми съвет възможно ли е поемане на предприятие на починал ЕТ от наследник и запазване на ЕИК на починалия ЕТ

Точно това беше законовата практика до 2007-2008 / не съм сигурна в точната година / .След това обаче започнаха да издават вече нов ЕИК и не мисля, че това, за което питате е възможно.

shipping

 • Публикации: 27 / 0
Благодаря Ви, днес ще отида в МДТ да проверя как считат този вид сделки, щом ще има нов ЕИК, вероятно трябва да се прави и нов нотариален акт за собствеността и ще трябва да го декларирам в МДТ и въпроса ми е ще ми начислят местен данък все едно е покупко продажба.

shipping

 • Публикации: 27 / 0
Поемането по наследство на починало ЕТ не се счита за редовна прехвърлителна сделка и не се дължи местен данък, с документите от търговския регистър на старото и новото дружество се прави прехвърляне по партиди.

shipping

 • Публикации: 27 / 0
Колеги който е имал такъв случай моля за помощ по следния въпрос въпреки че е от компетенциите на адвокат, но все пак ако някой е минал по този път.
Починалото регистрирано по ДДС ЕТ задължително ли трябва да се поеме по наследство от ЕТ или може и от ЕООД на наследникът.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook