Прекратяване при промяна на работодател

16.07.2018, 11:28 523 3

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


maiva

  • Публикации: 30 / 0
Здравейте колеги, имам следния въпрос и ще се радвам отново да споделите опита си.
Ситуацията е следната фирма X трябва да прекрати част от своите служители. Причината за съкращенията е започване на част от служителите във фирма Y, която е нова фирма за дружеството и която има 50 % участие от управителя на X фирмата + 50% участие на немска фирма. Служителите ще бъдат назначено от X в Y фирма без прекъсване, а част ще останат в X.
Няма да се спира дейности на фирма X и няма да бъде закривана, както и няма да се слива.

Въпроса ми е следния:
-   Трябва ли служителите да подават молби за прекратяване и ако трябва по чл. 325 т. 1 ли да бъде извършено самото действие по прехвърляне от една фирма в друга.
Изчетох и тази част от КТ, но казуса е че не се закрива, не се отдава под наем, а се прехвърлят част от служителите в нова фирма от която настоящият работодател има 50% участие.
Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
1. сливане на предприятия;
2. вливане на едно предприятие в друго;
3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
5. промяна на правно организационната форма на предприятието;
6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.
(2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател.
(3) Правата, произтичащи от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при работодателя прехвърлител, които са били в трудови правоотношения с него към датата на промяната по ал. 1, както и правата на лицата, които към датата на промяната не са били вече работници и служители, се уреждат в отделен закон.
(4) За задълженията към работника или служителя, възникнали преди промяната по ал. 1, отговаря:
1. при сливане или вливане на предприятия и при промяна на правно-организационната форма - работодателят приобретател;
2. в останалите случаи - солидарно работодателят прехвърлител и работодателят приобретател.
(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат при учредяване на европейско дружество и европейско кооперативно дружество чрез сливане, както и при сливане и вливане по раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон.


Hrili

  • Публикации: 1192 / 224
Най-неангажиращо - нека си напуснат по взаимно съгласие и си ги назначете в новата...

bobo

  • Публикации: 2738 / 366
На първо четене, по отношение на трудовоправните отношения - третирайте двете фирми като съвсем различни, без нищо общо между тях. При добро обяснение и гаранции за работните им места работниците няма от какво да се притесняват и може да им предложите взаимо съгласие, както предлата и Hrili.

maiva

  • Публикации: 30 / 0
Благодаря колеги!

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook