Доходи от чужбина (Германия) и данъчна декларация

20.04.2017, 23:15 1899 4

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Мартин Т

  • Публикации: 3 / 0
Здравейте,
за 2016 съм живял повече от 183 дни в България.
Имам доходи по трудови отношения от България.
Имам доходи по трудови отношения от Германия с удържан данък доход и социални вноски.

1. Задължен ли съм да подавам данъчна декларация?

1.1. Вписва ли се удържания данък от Германия тук или къде
'Приложение № 1доходи от трудови правоотношения'
'Част ІІ - Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа'
Ред 1 'Авансово удържан/внесен през годината данък от работодателя по реда на чл. 42 и чл. 49 от
ЗДДФЛ'

2. Тъй като данъкът в Германия е с по-висока ставка от този в България, ще получа ли разликата обратно? Ако да - кой следва да ми я върне - Българското данъчно или немското?

irenabrili

  • Публикации: 5877 / 900
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 50. (1) (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;
2. (изм., ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп., ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29;
3. (изм., ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) дължимия данък по чл. 67, ал. 4 за придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:
а) дивиденти;
б) ликвидационни дялове;
в) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13;
4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
5. (нова, ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) предоставените/получените парични заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
(2) (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за доходите, по ал. 1, т. 1 и 2 и в случаите по чл. 37а.
(3) (изм., ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.
е) (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
(4) (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към годишната данъчна декларация по ал. 1 се прилагат служебните бележки по чл. 45.
(5) (изм., ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава.
(6) (нова, ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък по ал. 5.

Мартин Т

  • Публикации: 3 / 0
Ирена благодаря че се включихте по темата.

Между България и Германия се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия"
следва
местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък по ал. 5.

Не разбрах дали съм задължен да подавам данъчна декларация за 2016-а?
(реализирани доходи по трудови отношения от Германия)

Pupeshche

  • Публикации: 2157 / 223
Според трябва. И според мен, няма кой да ви върне данък.

irenabrili

  • Публикации: 5877 / 900
Мартин,
Текстът на алинея 3 Ви задължава да подадете декларация, но текстът на ал. 6 Ви освобождава от задължението да представяте удостоверение за платения в Германия данък.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook