Прокурист в ЕТ и прекратяване самоосигуряване на собственик

06.04.2017, 12:12 3877 18

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


iva_moni

 • Публикации: 21 / 3
Здравейте, имам молба за помощ по следния казус.В ЕТ се назначава прокурист, вписан в ТР , делегирани са всички възможни права по представителство и управление на ЕТ.До този момент собственика е самоосигуряващо се лице.Мога ли на основание, че имам назначен прокурист , да прекратя самоосигуряването на собственика за неопределен период?Предварително се извинявам ако въпроса не е зададен както трябва, но имам този казус за първи път и не съм наясно с материята.Идеята е да се прекрати  самоосигуряването на собственика на ЕТ.Ще съм много благодарна на всички отговорили .

delphine

 • Публикации: 8527 / 1428
Идеята е да се прекрати  самоосигуряването на собственика на ЕТ.

То нали точно затова се назначава прокурист - за да управлява и представлява предприятието вместо собственика. Ако и собственикът упражнява дейност какъв е смисълът от назначаването на прокуриста ? Предполагам, че ще си осигурявате прокуриста по правилата.

Hrili

 • Публикации: 1192 / 225

iva_moni

 • Публикации: 21 / 3
Благодаря за включването, да идеята е да се спре осигуряването на собственика и да почне прокуриста .В дилема съм как  да го осигурявам -ако е на трудов договор следва да го обявя в НАП с уведомление и на МОД за прокурист -нали така?
Ако слючат граждански договор за прокурист- няма да го обявявам в НАП, само в Д1 с код 10- но при това положение върху каква сума да го осигурявам- това се чудя

Hrili

 • Публикации: 1192 / 225
3_1926/12.07.2013 г.
 
ДОПК – чл. 10, ал. 4
КСО – чл. 4, ал.1, т. 1, т. 6, т.7; ал. 2                     
 
Относно: осигуряване управителя/прокуриста на едноличния търговец
Съгласно изложената фактическа обстановка лице притежава копие на нотариално заверено пълномощно, с което дъщеря й …….., в качеството на ЕТ „……” - гр. ……….., е упълномощила да представлявате фирмата й пред различни български институции. Същата е прекъснала дейността си като самоосигуряващо се лице, считано от 01.09.2009 г. поради започване на работа като лекар в Германия. Фирмата продължава да работи, управлявана от нейния съпруг, който предстои също да замине на работа в Германия. Предприятието на ЕТ обаче ще продължи да работи, тъй като условията за извършване на медицинска дейност към НЗОК са спазени.
Във връзка с изложеното се поставят следните въпроси:
1. С оглед продължаване дейността на фирмата следва ли да се извършат допълнителни вписвания в Търговския регистър по отношение управлението й?
2. Какъв ред на осигуряване следва да се приложи по отношение на осигуряване на управителя?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн. ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 15/2013 г.) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 23/2013 г.) изразяваме следното становище:
Едноличният търговец като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира под определено наименование, за да има право да извършва търговска дейност. С вписването на едно лице в търговския регистър като едноличен търговец не се появява нов правен субект и не се придобива нова правосубектност, различна от тази на физическото лице, а лицето получава възможността да действа като търговец в стопанския оборот и търговските сделки, като страна и субект в правоотношенията с контрагентите и администрацията продължава да бъде физическото лице.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) всички процесуални действия в административното производство могат да се извършват лично от дееспособните физически лица. Разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от ДОПК регламентира възможността лицата в административните производства по реда на ДОПК да се представляват от пълномощници. Осъществяването на представителната власт се реализира въз основа на писмено пълномощно. Кодексът не поставя изискването пълномощното да бъде нотариално заверено. Единственият случай, в който за осъществяването на представителната власт на пълномощник се изисква нотариална заверка на пълномощното, е получаването на издадено удостоверение за наличието или липсата на задължения съгласно чл. 87, ал. 7 от ДОПК.
Освен лично и чрез пълномощници, физическото лице, имащо качество на едноличен търговец, може да бъде представлявано в производствата по ДОПК и чрез упълномощаването на прокурист или т.нар. учредяване на прокура, което е регламентирано в чл. 21-25 и чл. 29 от Търговския закон (ТЗ).
При прокурата, между прокуриста и принципала (търговеца), възникват две правоотношения. Първото съдържа правата и задълженията на страните и урежда вътрешните отношения между тях. Възникването му се основава на сключен най-често договор за търговско управление, трудов договор за прокурист или разновидност на договора за поръчка по чл. 280 и следващите от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Второто правоотношение възниква от упълномощаването. То обуславя и представителната власт на прокуриста. Макар и възникнала от учредяването й с акт на принципала, прокурата трябва да се заяви за вписване и в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Във връзка с поставения втори въпрос по отношение реда за осигуряване на управителя/прокуриста на едноличния търговец следва да се има предвид следното:
Обвързването на осигуряването с полагане на труд е основен принцип в системата на държавното обществено осигуряване, изведен в разпоредбата на чл. 10 от КСО, която гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност, които включват всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО).
При положение, че едноличният търговец възложи управлението на фирмата на управител/прокурист, същият следва да бъде осигуряван в зависимост от начина, по който са уредени отношенията им.
В хипотезата, когато управителят/прокуристът получава възнаграждение, същият подлежи на задължително осигуряване, както следва:
1. Когато договорът за прокура е сключен като трудов договор осигуряването се осъществява по реда на:

    чл. 4, ал. 1, т. 1 или т. 6 от КСО - като нает на работа за повече от пет работни дни (40 часа) през един календарен месец или работещ по втори или по допълнителен трудов договор.

Осигуряването и осигурителните вноски са за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Безработица" и фонд "Трудова злополука и професионална болест". Осигурителните вноски за първите три фонда се разпределят в съотношение за сметка на осигурителя и на осигуреното лице, а вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са изцяло за сметка на осигурителя.

    чл. 4, ал. 2 от КСО - като нает на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наето на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец. Задължително наетото лице се осигурява за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест във фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за ДОО за наетите по трудово правоотношение лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените , брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответна професия, която заема лицето по трудовия договор, определен по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя се определя пропорционално на дните с възнаграждения/доходи, които са елемент на осигурителния доход.
За лицата, родени след 31.12.1959 г. се дължат осигурителни вноски и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд в определеното за съответната календарна година диференцирано съотношение между осигурител и осигурено лице (аргумент - чл. 127, ал. 1 от кодекса).
На основание чл. 40, ал. 1 т. 1 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за осигурените лица по трудово правоотношение се дължат и внасят върху дохода, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО в определеното съотношение 60/40 между осигурителя и осигуреното лице.
2. В случай, че договорът за търговско управление на едноличния търговец е сключен на основание ЗЗД:
В персоналния обхват на чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса са включени изпълнителите по договори за управление и контрол на едноличните търговци. Управителите/прокуристите на едноличните търговци са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове. Осигурителните вноски са в размерите, които са установени за фонд „Пенсии”, фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Безработица" и фонд "Трудова злополука и професионална болест" и се разпределят между възложител и изпълнител в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО, с изключение на вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест", които са изцяло за сметка на осигурителите.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за ДОО за управителите/прокуристите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответна професия, определен по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за съответната година.
Вноските за ДЗПО и здравно осигуряване се дължат по реда, описан в т. 1 от настоящото становище.

Общо взето всички становища са издържани в  този смисъл и не си противоречат.

delphine

 • Публикации: 8527 / 1428
То много солено излиза този прокурист...

Hrili

 • Публикации: 1192 / 225
Е то все пак не е десерт... :smile1:

delphine

 • Публикации: 8527 / 1428
Сега очаквам този прокурист да е на 1 час по трудов договор. Ако стане дума :

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=17430.0

iva_moni

 • Публикации: 21 / 3
Е от тая цялата работа става ясно че трябва да се осигурява на МОД за прокурист по съответния КИД , независимо дали е на трудов или  договор по ЗЗД.Аз поне това схванах

delphine

 • Публикации: 8527 / 1428
Да, така е.

http://debal.net/dogovor-za-prokura/

" Какъвто и да е видът на договора, осигуряването е за всички осигурителни случаи върху доход, не по-малък от минималния осигурителен праг по икономически дейности и професии."

Hrili

 • Публикации: 1192 / 225
Моето мнение относно назначаването на управители на непълни работни времена винаги е било еднозначно.  :wink1:

iva_moni

 • Публикации: 21 / 3
Със сигурност не става въпрос за непълно работно време, пред мен дилемата беше вида на договора и сумата.Още веднъж благодаря на всички отзовали се.

shipping

 • Публикации: 27 / 0
ЕТ-то назначава прокурист по ДУК със всички необходими осигуровки и т.н. Собственика ЕТ има и друга фирма ЕООД с различна дейност от ЕТ-то и иска да се осигурява в ЕООД-то като самоосигуряващо се лице, а ЕТ-то да се управлява от прокуриста, това възможно ли е?

ХХХХХ

 • Публикации: 6072 / 881
Може да се самоосигурява през ЕООДто и да си работи като ЕТ. Защо Ви е прокурист? А в това " прокурист на ДУК" не виждам никакъв смисъл

shipping

 • Публикации: 27 / 0
Нали водещо при осигуряването ЕТ-то, после има изравняване в осигуряването и 15% данък, а прокуриста дали ще е дук или трудов или граждански няма значение  ще има заплата/разход/ с 10% данък и  осигуровка разбира се.
И това е целта да се избегне изравняване в осигуряването и 15% данък.

registrirana

 • Публикации: 224 / 24
ЕТ-то назначава прокурист по ДУК със всички необходими осигуровки и т.н. Собственика ЕТ има и друга фирма ЕООД с различна дейност от ЕТ-то и иска да се осигурява в ЕООД-то като самоосигуряващо се лице, а ЕТ-то да се управлява от прокуриста, това възможно ли е?

Възможно е.
Имайте предвид, че договорът за прокура започва да тече от датата на вписването в Търговския регистър по делото на ЕТ, съответно прекратяването му става пак през ТР. През този период за прокуриста се дължат осигуровки  на МОД за ръководна длъжност. Собственикът спира осигуряването си през ЕТ.

ХХХХХ

 • Публикации: 6072 / 881
Нали водещо при осигуряването ЕТ-то,
Не е вярно. Може да избира къде да се самоосигурява.
От изравняването на осигуровките и 15% данък върху печалбата на ЕТ, няма спасение.
Не зная каква е дейността на ЕТто, но на Ваше място /и при наличие на ЕООД/ бих я мимимизирала и/или прекратила.

shipping

 • Публикации: 27 / 0
Всякакви варианти мислех за спиране на ет-то, но е невъзможно/финансово/ поне към този момент. ЕТ-то е собственик на МСО и сгради, които дава под наем и това е дейността му.  От към нотариуси и мдт е много скъпо прехвърлянето им в ЕООД-то.
И затова ет-то ще си остане с тази дейност, а ЕООД-то има различна дейност и си работи по нея.

registrirana

 • Публикации: 224 / 24
Не се изравняват осигуровки. Все пак те липсват изцяло и няма какво да се изравнява.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook