Наем на ремарке

15.01.2012, 10:58 8372 4

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


maria40

  • Публикации: 15 / 0
Здравейте!Транспортна фирма сме ,която извършва транспорт в ЕС!Получих фактура от испанска фирма за за наем на хладилно ремарке без ДДС.Правилно ли е да си самоначислявам ДДС с протокол по чл.117?Според мен трябва макар ,че е услуга-чл,21 ал.2 от ЗДДС.
Благодаря ви!

МамаБожка

Re: наем на ремарке
Отговор 1 | 15.01.2012, 12:01
(20) В случая на отдаване под наем на движима материална вещ прилагането на общото правило, че доставките на услуги се облагат в държавата-членка, в която доставчикът се е установил, може да доведе до значително нарушаване на конкуренцията, ако наемодателят и наемателят са установени в различни държави-членки и данъчните ставки в тези държави са различни. Затова е необходимо да се установи, че мястото на доставка на дадена услуга е мястото, където клиентът е установил своята стопанска дейност или има постоянен обект, за който се доставя услугата или при липса на такова, мястото на постоянния му адрес или обичайно местоживеене.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:01:bg:HTML

maria40

  • Публикации: 15 / 0
Re: наем на ремарке
Отговор 2 | 15.01.2012, 12:54
Само на разход ли да ги осчетоводя тогава?Аз си самоначислих ДДС с протокол и ги подадох вече.Да правя ли корекция?

МамаБожка

Re: наем на ремарке
Отговор 3 | 21.01.2012, 14:08
В случая става въпрос за услуга по предоставяне под наем на превозно средство по смисъла на ЗДДС.
 
1.Ако срокът за предоставянето на хладилното ремарке е не повече от 30 дни, по силата на чл.23, ал.1 и 2 ЗДДС, мястото на изпълнение ще бъде на мястото, където фактически е предоставено на разположение за ползване.

2.При положение, че хладилното ремарке се предоставя за непрекъснато държане или ползване в продължение на повече от 30 дни, мястото на изпълнение на услугата ще е там, където е установен получателят на услугата, който е данъчно задължено лице – т.е. – Вие.
Ако отговаряте на второто условие – правилно не е начислен данък във фактурата на испанския доставчик, и съвсем правилно е съставен протокол пo чл.117 ЗДДС.

ЗДДС
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем/краткострочно предоставяне за ползване на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя.
(2) Краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване по ал. 1 е непрекъснатото държане или ползване на превозното средство в продължение на не повече от 30 дни, а по отношение на плавателни съдове - не повече от 90 дни.
(3) Не е налице краткосрочно отдаване/предоставяне в следните случаи:
1. когато е уговорено автоматично продължаване на държането/ползването при непредприемане на ново действие от страна на една от страните;
2. когато най-малко два срочни договора със срок до 30, съответно до 90 дни за плавателните съдове, следват един след друг, без прекъсване или с прекъсване до два дни, във връзка със същите превозни средства и надхвърлят заедно максималния период от 30/90 дни; това не се прилага, когато продължаването се дължи на ясно установени обстоятелства извън контрола на страните по доставката;


Допълнителни разпоредби
49. (нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Превозните средства по чл. 23" са моторни или немоторни, както и другото оборудване и устройства, проектирани да транспортират стоки или хора от едно място на друго, които могат да бъдат дърпани, теглени или бутани от превозни средства и които обикновено са проектирани и са годни да бъдат използвани за транспортиране на стоки или хора. Превозни средства са и:
а) ремаркета, полуремаркета и железопътните вагони;
б) моторни и немоторни наземни превозни средства, като мотоциклети, велосипеди, велосипеди на три колела, каравани, с изключение на каравани, които са неподвижно застопорени за земята;
в) самоходни и несамоходни плавателни съдове;
г) моторни и безмоторни въздухоплавателни средства;
д) превозни средства, проектирани за транспортиране на болни или ранени лица;
е) земеделски трактори и друга самоходна земеделска и горска техника;
ж) военни превозни средства, които не са бойни, и превозни средства за целите на разузнаването или гражданската отбрана;
з) механично и електронно придвижвани инвалидни колички.
Контейнерите не са превозно средство по смисъла на чл. 23.

Катя Крънчева

Re: наем на ремарке
Отговор 4 | 21.01.2012, 23:52
Изчерпателна и точна МБ :)

Ето и линк с резултата: http://www.kik-info.com/calculators/cache.php?id=085e7caac7077bf10145a5f080b68a7f3965538

от Проверката за място на изпълнение

Това е общото правило на определяне на място на изпълнение при услуга, ако не се касае за краткосрочно отдаване под наем за ползване на превозни средства по чл.23 ЗДДС.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook