Социален разход - карта за спорт за някой служители?

20.07.2016, 13:58 10788 21

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


170917091709

 • Публикации: 300 / 22
Здравейте,
работодателят е решил по желание на част от служителите да предостави карти за спорт на стойност 40 лв. като ваучер.
Но карти смятат да дадат само на тези, които искат и наистина ще я ползват - по-малко от половината служители. И с това се нарушава изискването на пар.34 от т.1 ДР ЗКПО - за общодостъпност на всички служители. Картата ще е пряко предоставена, т.е. поименно и в натура на съответните служители. От тук какво следва за предоставените карти, че е този разход:
1) НЕ е социален разход върху който се начислява 10% данък върху разходите;
2) Ще е социален разход и ще се признава за данъчни цели все пак само ако е свързан с дейността (не е) и е документално обуснован;
3) разходът в натура Е облагаем доход за ФЛ в/у който се дължат осиг.вноски за фонд Пенсии, ДЗПО и ЗОВ;
4)  ако е облагаем доход за ФЛ по чл.24 ЗДДФЛ обаче какво е:
4.1) социален разход, облагаем за ФЛ (има значение, т.к. в Декл.1  за социалните разходи има различни клетки за попълване ) или е
4.2) тип допълнително възнаграждение (в натура?) което е облагаемо?
И т.к. за първи път работодателя предлага изобщо социална придобивка на служителите и нямам опит практически, кка по-точно ако е облагаем доход на съответните служители да го включа? Фирмата, която ще ги предлага всеки месец (на различен брой служители в зависимост колко са пожелали) издава фактура на работодателя за даден месец за примерно 10 карти за спорт, като работодателя изпраща предварително имена, т.к. картите ще са поименни. Плаща фактурата в определения срок. И? Как аз ако картата се дава на лицето реално да му включа тази сума от 40 лв. като облагаем соц.разход (или допълнително възнаграждение ако не отговаря на изискването на соц.разход), като лицето реално не получава сумата а така начислена му се удържат осигуровки, данък и се включва в нетната сума, става така, че веднъж лицето получава карта от работодателя, а друг път т.к. е облагаем соц.разход я начислявам на лицето като доход и накрая получава и нетна сума?
Моля за компетентно мнение, защото това не ми звучи правилно..

Елеонора Матеева

 • Публикации: 633 / 23
 Кодекс на труда
Чл. 293. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Начинът на използуването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

170917091709

 • Публикации: 300 / 22
Да така е, но имам много неща, които не са ясни, този член не ми помаза за всичко което изписах по-горе

n_alex76

 • Публикации: 1523 / 167
Четейки Социалните разходи – данъци и осигуровки клоня към 2/ от Вашия пост.
Скрит текст :

170917091709

 • Публикации: 300 / 22
Да, т.е. си за т.2) и 3) от поста, т.к. в скритият текст последното изречение казва, че е и облагаем доход за ФЛ по ЗДДФЛ... и аз така мисля - данъчно и счетоводно е социален разход не свързан с дейността, документално обоснован, но е облагаем доход за лицата - осиг. и здравни вноски и тук ми е питането - хем им даваме карта (която плаща работодателя и е заредена със посещения на стойност 40 лв.) хем трябва да го посоча като облагаем доход, да начисля и удържа осиг. и здр. вноски и данък и нетна сума след  удръжките? Никой ли не е имал соц. разход - облагаем разход и в сущото време в натура 9 т.е. не ни дават пари а чип-карта носител..)?/

n_alex76

 • Публикации: 1523 / 167
Да, колега. Прегледах пак чл.24 от ЗДДФЛ.
Сега остава да проверя какво влиза в т.15:
Скрит текст :

Елеонора Матеева

 • Публикации: 633 / 23
Защо говорим за социален разход, след като не е такъв по смисъла на данъчния закон?
А доколкото разбирам и по смисъла на КТ не е .

Елеонора Матеева

 • Публикации: 633 / 23
34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Елеонора Матеева

 • Публикации: 633 / 23
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.

В ал.2 ги няма и следователно са в ал.1, след внасяне на осигуровки, но ще са в т.21, а не в т.19, защото не са социален разход.

n_alex76

 • Публикации: 1523 / 167
Да, не са социален разход, а са по-скоро възнаграждение и са данъчно признати разходи.
В края на статията има отговор на въпроса:
Социалните разходи, предоставени в натура – усъвършенстване на данъчната практика по отношение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки за целите на ЗКПО
Скрит текст :

170917091709

 • Публикации: 300 / 22
Точно така, двамата сте прави и аз затова се обърквам - не се дължи 10% данък в/у социален разход в натура, т.к. не отговаря на определението в пар. 34 ДР ЗКПО, облагаем доход е и се дължат осигуровки. Но за мен проблемът е:
- работодателя ще ги заплаща на фирмата с фактура, срещу което ще получава например 10 поименни карти за спорт, заредени с по 40 лв. всяка  и работниците ще ги получат.
- т.к. не е социален разход по смисъла на пар.34 ДР ЗКПО, няма да има 10% данък за соц.разход от работодателя дължим... сумата която е заредена в картата ще е облагаем доход за ФЛ и има осигуровки
- в програмата за РЗ имам 2 опции: 1) социален разход облагаем в/у който се дължат осиг. и здр. вноски, но съответно по Декл.1 отделно се посочва като социален разход, а не  е точно такъв. И 2) доплащане по КТ ( нестандартни, нощен труд, извънреден, допълнително възнаграждение) с постоянен и непостоянен х-р, разбира се НЕ е с постоянен х-р.
- включвам го например в Доплащане по КТ - допълнително възнаграждение... Но едно не ми е ясно: работодателят веднъж е платил картите и са заредени и веднък на лицата като облагаем доход ще им се начислят и след удръжките ще получат сумата и като нетна сума? Не е ОК това, но пък няма как да го начисля като облагаем доход без да го включа в заплатата. А реално това (картата) е доплащане но в натура? Аз ли нещо не съм в час но не го разбирам.

Елеонора Матеева

 • Публикации: 633 / 23
Да речем, че нетното на тази карта е 30. Опростявам примера, за по-лесно.
Естествено ще изплатиш нетното с 30 лв. по-малко на тези хора и ще им раздадеш картите. Оставаше и да им ги дадеш тези пари.
Издай от името на работодателя една заповед за премия в натура и проблемът мисля да е решен.
Начисляваш тези 40 лв. премия в РПВ. Слагаш си всички удръжки.

Счетоводно не знам как точно следва да се третират закупуването на тези карти.  Не съм счетоводител.

170917091709

 • Публикации: 300 / 22
Да, може би така е правилно, т.к. трябва да ги начисля веднъж, за да се обложат, но реално трябва и да ги удържа нетно, т.к. нетна сума не трябва да получават, т.к. вече са я получили чрез карта - носител. Благодаря!

papazulu

 • Публикации: 49 / 6
Здравейте, ето че и аз се сблъсках с тези карти за спорт. В конкретния случай при персонал 48 човека са закупени/предоставени 29 карти, тъй като само толкова служителя са потвърдили, че желаят и ще използват картите. Фактурата за картите е с начислен ДДС. След прочетеното клоня към: без право на данъчен кредит, не е облагаемо по ЗКПО като социален разход, сумата се включва към заплатата на съответния служител. Това което ме смущава е че всички имат право и възможност да се възползват, но не всички желаят. Вие как мислите.


Olyna

 • Публикации: 98 / 6
От горната публикация:

"Вариант 2: Всички служители имат право на карта за спорт и работодателя я
предоставя в натура. Служителите заплащат половината от стойността на картата.

В този случай съществуват парични взаимоотношения между лицата във връзка с тази придобивка. Съгласно ЗКПО, наличието на парични взаимоотношения във връзка с тези разходи, дори и получени в натура не им дава възможност да бъдат класифицирани като“социалните разходи, предоставени в натура“. Това е споменато в допълнителни разпоредби на ЗКПО § 1, т. 34. Разходите биха се тратирали като допълнително възнаграждение, което се облага с осигуровки и данъци и то върху цялата стойност на картата."

Защо пък върху цялата стойност на картата?

kalmuz

 • Публикации: 5 / 0
Според мен не трябва да се облага цялата стойност на картата, а само частта, която е за сметка на работодателя ?

A_V_A

 • Публикации: 94 / 19
Това което ме смущава е че всички имат право и възможност да се възползват, но не всички желаят. Вие как мислите.

Аз съм съгласна с това мнение.
ЗКПО казва, че социалните придобивки трябва да са достъпни за всички служители, а не, че трябва да бъдат предоставени на всички.
След като всички служители имат равен достъп до социалните придобивки, това правило е спазено. Това, че част от служителите не ги искат, си е техен личен избор.
Не знам, обаче, практиката (данъчна/съдебна) каква е.

Христооо

 • Публикации: 15 / 0
И аз да се включа с мнение, че сега ми е дошло на главата.

Моята логика е като на A_V_A по-горе. Ако има решение на ръководството, че всеки, който иска, може да се възползва от тези карти за спорт, то това, че някои служители, пък били те и над половината, не са се възползвали, няма значение. Картите "са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол" и това изискване на т.34 от параграф 1 на ДР на ЗКПО е спазен.
Какво правим обаче с изречение второ "Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки." Въпреки, че работодателят не поема 100% от стойността на картите, аз мисля, че по отношение на социални разход, можем да гледаме само сумата, платена от работодателя. Решава се, че предприятието дава по 50 лв/месечно за спорт на всички, обаче някои от тях, или всички, искат да получат повече спортни услуги от базовия пакет и доплащат от себе си. С тези пари в повече, работодателя няма никакво отношение. При плащането на пълния размер на картите, сумата, дължима за доплащане от работника, може да мине транзитно като платени суми от поръчител (разход за чужда сметка), счетоводно може да се използва "Други разчети с персонала". Подобно нещо ми се е случвало преди години, когато не всички имаха кредитни карти и някой служител иска да си купи самолетни билети за лични нужди, като използва кредитната карта на фирмата, а после възстанови на каса платената сума - няма сделка, само транзитно преминаващи пари.

Може и да бъркам де, но чакам да ме оборите.

Gergana Stoilowa

 • Публикации: 254 / 17
Достъпни - да, ама от къде на къде ще ми даваш нещо в натура, което не искам, ще го третираш като СБКО от което пък имам данък и осигуровки?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook