Процедура за трудоустрояване на работник

05.12.2011, 14:16 28229 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Таня-ЛС

  • Публикации: 3166 / 228
ПРОЦЕДУРА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ
Гошо Мушкаров - д-р по икономика
  1. Приложима нормативна уредба
* Кодекс на труда - чл. 309, чл. 314 - 320, чл. 414, ал. 1 от КТ
* Кодекс за социално осигуряване - чл. 40, 47 - 48, чл. 349
* Наредба за трудоустрояване (ДВ, бр. 7 от 1987 г.)
* Наредба № 8/22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (ДВ, бр. 52 от 1987 г.)
* Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (ДВ, бр. 47 от 2005 г.)

2. Цел на процедурата
Процедурата има за цел да се опише редът за трудоустрояване на работниците и служителите в съответствие с експертните решения на компетентните здравни органи и да се посочи приложимата към това нормативна уредба.

3. Страни по процедурата
* Работодателят и работник/служител.

4. Осъществяване на процедурата

а) Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Трудоустроеният има право на платен годишен отпуск в размер най-малко 26 работни дни.
Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят от компетентният здравен орган – Териториална експертна комисия (ТЕЛК), Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Предписанието за трудоустрояване е задължително и за двете страни. Работникът или служителят няма право да изпълнява противопоказаната му от здравна гледна точка работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно експертното решение на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. В противен случай той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217 от КТ.
Когато на новата работа лицето получава по-ниско възнаграждение, то има право за сметка на ДОО да получава обезщетение в размер на разликата между заплатите, определено по реда и при условията на чл. 47 от КСО. Условието е по експертното решение на здравния орган лицето да е загубило работоспособност под 50%. При по-висока загуба на работоспособност лицето има право на пенсия за инвалидност, при преценено от здравния орган право на работа.

Процедурата за трудоустрояване на работник/служител включва следните стъпки (виж и Наредбата за трудоустрояване):
* Със заповед на работодателя се създава комисия по трудоустрояване с председател ръководителя на предприятието.
* Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на Наредба № 8/22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност. Списъкът на местата се съхранява в предприятието, а преписи се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. Половината от тези места се определят за заемане от лица с трайна неработоспособност.
* Работодателят издава заповед за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност.
* Работодателят открива и води дневник за регистриране на трудоустроените лица.
* Работникът/служителят представя издадения от здравните органи документ, който му дава право да бъде трудоустроен.
* Работодателят издава заповед за трудоустрояване на работника/служителя на подходяща за неговото състояние работа или длъжност за определения в експертното решение на здравния орган срок.
* Когато е необходимо и възможно, трудоустрояването може да стане и чрез изпълнение на надомна работа.
* При невъзможност да бъде преместено на подходяща работа или да изпълнява същата работа при облекчен режим, както и при отказ на лицето да заеме подходящата за неговото здравословно състояние работа или длъжност, работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ.
* При различие в заплащането на труда преди и след трудоустрояването работодателят уведомява териториалното поделение на НОИ относно правото на работника/служителя да получава от ДОО обезщетение по реда и при условията на чл. 48 от КСО.
* След изтичане на срока за трудоустрояване, ако работоспособността му се възстанови, работникът/служителят се връща на работата, която е изпълнявал преди трудоустрояването.
* Когато по своя вина не изпълни решението за трудоустрояване, работодателят издава заповед за изплащане на трудоустроеното лице на обезщетение на основание чл. 217 от КТ.

б) Трудоустрояване на бременна или кърмачка
Когато бременна или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето й. Ако приспособяването е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква, работодателят премества работничката/служителката на друга подходяща работа (чл. 309 от КТ). Предписанието на здравните органи е задължително и за двете страни, поради което до изпълнението му жената се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието.
Когато бъде трудоустроена, бременната или кърмачката получава заплата за изпълняваната работа. Ако то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа, тя има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения, изплащано по реда и при условията на чл. 48 от КСО.
За да ползва тези права, бременната удостоверява състоянието си пред работодателя с надлежен документ от компетентните здравни органи. При прекъсване на бременността тя е длъжна да уведоми работодателя в 7-дневен срок.
Процедурата за трудоустрояване на бременна или кърмачка се отличава със някои особености:
* В съответствие с чл. 309, ал. 4 от КТ комисията по трудоустрояване съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки, и взима мерки за тяхното приспособяване.
* Работничката представя издадения от лекаря, който наблюдава бременността, предписание за трудоустрояване, което й дава право да бъде трудоустроена по реда на чл. 309 от КТ.
* Работодателят издава заповед за трудоустрояване на бременната и кърмачката на подходящата за нейното състояние работа или длъжност за определения в експертното решение на здравния орган срок.
* Когато е необходимо и възможно, трудоустрояването може да стане и чрез изпълнение на надомна работа.
* При различие в заплащането работодателят уведомява териториалното поделение на НОИ относно правото на жената на обезщетение по реда и при условията на чл. 48 от КСО.
* След изтичане на срока за трудоустрояване работничката/служителката се връща на работата, която е изпълнявала преди трудоустрояването.
* Когато по своя вина не изпълни решението за трудоустрояване, работодателят издава заповед за изплащане на бременната/кърмачката на обезщетение на основание чл. 309, ал. 2 от КТ.

в) Специфични правила за работниците/служителите с над 50% загубена работоспособност, работещи в специализираните предприятия
Работниците/служителите с над 50 на сто загубена работоспособност могат да бъдат трудоустрояване в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност.
Процедурите за трудоустроявани в такива предприятия са специфични, според упражняваната дейност, вида на увреждането и степента на намалената работоспособност.

г) Трудоустрояване на здрави лица, серопозитивни към вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН)
Трудоустрояването на здрави лица, серопозитивни към вируса на СПИН, има за цел да предотврати неблагоприятното въздействие на фактори на работната среда върху тяхното здравословно състояние. Предписанията за трудоустрояването им се издават от Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и се изпращат служебно до работодателя.
Серопозитивните за СПИН лица не могат да изпълняват дейности, свързани със (виж Приложение към чл. 23 от Наредбата за трудоустрояване):
* Отделянето на токсични химични вредности с имуносупресивно действие: халогенирани и ароматни въглеводороди, тежки метали, пестициди, медикаменти.
* Източници на йонизиращи лъчения.
* Въздействие на електромагнитни полета.
* Тежък физически труд.
* Неблагоприятен микроклимат (прегряващ или охлаждащ).
Процедурата за трудоустрояване на серопозитивни за СПИН работници/служители не се различава от общата процедура за трудоустрояване поради намалена работоспособност.

5. Отговорност при неизпълнение на процедурите
* При неизпълнение на задължителните процедури за трудоустрояване на работник/служител работодателят освен задължението да изплати обезщетение по чл. 217, респективно по чл. 309, ал. 2 от КТ, подлежи на административнонаказател на отговорност по реда на чл. 414, ал. 1 от КТ с възможност да му бъде наложена имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв. На виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.
* Работник/служител, който неоснователно получи обезщетение от ДОО за трудоустрояване на по-нископлатена работа, подлежи на административнонаказател на отговорност по чл. 349 от КСО.

6. Документи
Прилагането на процедурата е свързано със създаването на следните документи:
* Заповед на работодателя за създаване на комисия по трудоустрояване с председател ръководителят на предприятието
* Списък на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност на общо основание
* Списък на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на бременни и кърмачки
* Заповед (заповеди) за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност, включително за бременни и кърмачки
* Дневник за регистриране на трудоустроените лица
* Документи от компетентните здравни органи, даващи право на трудоустрояване
* Поименни заповеди за трудоустрояване на съответните работници/служители на подходящи за тяхното здравно състояние работи или длъжности
* Допълнително споразумение за преминаване на бременна/кърмачка на надомна работа
* Заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от КТ без предизвестие при невъзможност да бъде преместено на подходяща работа или да изпълнява същата работа при облекчен режим, както и при отказ на лицето да заеме подходящата за неговото здравословно състояние работа или длъжност
* Заверка на документите до териториалното поделение на НОИ във връзка с правото на работника/служителя да получава от ДОО обезщетение по реда и при условията на чл. 48 от КСО.
* Заповед за изплащане на обезщетение на основание чл. 309, ал. 2 от КТ, респективно на основание чл. 217 от КТ на обезщетение на подлежащото на трудоустрояване лице, за срока, в който по своя вина работодателят не изпълни решението за трудоустрояване.

georgiewa

  • Публикации: 5 / 0
Ние като работодател не сме съгласни с констатациите в издадения ТЕЛК. Ще обжалваме пред НЕЛК. Имайки предвид, че може да се обжалване в срок от 14 дни, а 7 дни е времето от получаване на решение на ТЕЛК до предприети мерки спрямо работника/служителя - въпросът ми е дали е нормално вече трудоустроеното лице да ползва отпуск до получаване на отговор от НЕЛК.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook