ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

05.12.2011, 12:44 32211 0

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Таня-ЛС

  • Публикации: 3166 / 228
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ
Гошо Мушкаров - д-р по икономика
  1. Приложима нормативна уредба
* Кодекс на труда - чл. 62, чл. 328, чл. 329, чл. 333, чл. 335, чл. 414, ал. 1 и 3
* Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 35
* Закон за насърчаване на заетостта - чл. 24, ал. 1 и чл. 83
* Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ (ДВ, бр. 33 от 1987 г.)
* Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (ДВ, бр. 1 от 2003 г.)

2. Цел на процедурата
Процедурата има за цел да се опише редът за законосъобразно прекратяване на трудов договор с предизвестие от работодателя и се посочи приложимата към това нормативна уредба.

3. Страни по процедурата
Работодателят и работник/служител.

4. Осъществяване на процедурата
За разлика от прекратяването на трудовия договор с предизвестие от работника/служителя при прекратяване на договора с предизвестие работодателят е длъжен да мотивира прекратяването, като посочи правното основание по чл. 328 от КТ, както и фактическите обстоятелства, които му дават право да приложи това основание. В противен случай при възникнал трудов спор съдът ще отмени заповедта за прекратяване на трудовия договор.
При прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ по своя преценка работодателят може да проведе предварителен подбор по реда на чл. 329 от КТ и да остави на работа работници и служители, чиито длъжности се съкращават, а да уволни такива, чиито длъжности се запазват, като се ръководи от преценката си за интереса на работата или службата от този подбор.

а) Правни основания за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работодателя (чл. 328 от КТ)
Работодателят може да отправи писмено предизвестие при условията и в сроковете по чл. 326 от КТ само когато е налице някое от следните основания, изчерпателно посочени в чл. 328 от КТ:
* Закриване на предприятието по установения в закона ред.
* Закриване на част от предприятието с решение на компетентния за това орган.
* Съкращаване на щата с решение на компетентния за това орган.
* Намаляване на обема на работата, констатирано от органа за управление на предприятието.
* Спиране на работата, продължило повече от 15 работни дни.
* Липса на качества на работника/служителя за ефективно изпълнение на уговорената работа.
* Работникът/служителят не притежава образованието или професионалната квалификация, необходими за изпълняваната работа.
* Писмен отказ на работника/служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност.
* Заеманата от работника/служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, който се е явил да изпълнява работата.
* Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 и др. от КСО.
* Навършване на 65-годишна възраст от хабилитирано лице (професор, доцент, старши научен сътрудник I и II степен и доктор на науките.
* Промяна с нормативен акт или от работодателя на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът/служителят не отговаря на тях.
* Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
* Поради сключване на договор за управление на предприятието. Това правно основание може да бъде използвано само за прекратяване на трудови договори със служители от ръководството на предприятието по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на КТ.

б) Процедура за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работодателя
* При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ работодателят събира информация относно действието на някоя от предварителните закрили по чл. 333 от КТ и по чл. 35 от Закона за местната администрация по отношение на предвидените за уволнение работници/служители, като отправя писмени запитвания до тях.
* При предстоящо масово уволнение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на КТ на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 от КТ работодателят е длъжен да изпълни задълженията си за консултации и предварително писмено уведомяване на лицата и органите, посочени в чл. 130а от КТ и чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.
* Работодателят събира индивидуалните писмени разрешения от инспекцията по труда, от синдикалните и от съответните други органи, както и становищата на компетентните здравни органи при предвиждано уволнение на лица, ползващи се от закрилите по чл. 333 от КТ и по чл. 35 Закона за местната администрация.
* По преценка провежда подбор по реда на чл. 329 от КТ, като се ръководи от интересите на работата или службата
* Работодателят отправя поименно писмено предизвестие до работника или служителя в срока по чл. 326 от КТ.
* Работодателят издава заповед за прекратяване на трудовия договор с изтичане на предизвестието, а при прекратяване преди изтичане на предизвестието - с изтичане на съответната част от предизвестието (с изплащане на обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ).
* Работодателят оформя трудовата книжка и другите документи, които е длъжен да издаде при прекратяване на трудовия договор, и ги връчва на работника/служителя.
* Работодателят в едноседмичен срок изпраща до ТД на НАП уведомление по образец за прекратения трудов договор, придружено със съответното писмо.

5. Отговорност при неизпълнение на процедурата
* Когато работодателят не изпълни процедурата за прекратяване на трудово правоотношение с предизвестие от работодателя, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконосъобразна. Създава се предпоставка за търсене на административнонаказател на отговорност по чл. 414, ал. 1 от КТ. Предвиденото наказание за работодателя е имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв. На виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.
* Неизпращането в седемдневен срок на уведомление по образец до ТД на НАП за прекратения трудов договор, е основание за търсене от работодателя на отговорност по чл. 414, ал. 3 от КТ и налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1000 до 1500 лв., а на виновното длъжностно лице – на глоба в размер 1000 лв., за всяко отделно нарушение.
* В случите на масово уволнение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на КТ, неизпълнението на задължението по чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта за предварително уведомяване на посочените в разпоредбата органи води до налагане на глоба или имуществена санкция в размер по 200 лв. за всеки отделен случай.

6. Документи
Прилагането на процедурата е свързано със създаването на следните документи:
* Молба от работодателя до Дирекция "Областна инспекция по труда" за искане на предварително разрешение по чл. 333, ал. 1 от КТ, за случаите, когато това е необходимо
* Писма до съответните органи и до ТЕЛК за искане на разрешения и становища във връзка със закрилата при уволнение
* Писмо до работника/служителя относно наличието на основание за прилагане на предварителна закрила по чл. 333 от КТ
* Документ от компетентните здравни органи за наличие на заболяване по Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ
* Документ, даващ основание за друг вид предварителна закрила по чл. 333 от КТ
* Писмено уведомление по смисъла на чл. 24 от ЗНЗ (в случаите на масово уволнение)
* Протокол от проведени консултации и писмено уведомление по смисъла на чл. 130а от КТ
* Документ от компетентния орган, даващ основание за прилагане на съответното правно основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328 от КТ
* Протокол от проведен предварителен подбор по реда на чл. 329 от КТ
* Документ относно правото на работодателя за прилагане на съответното основание за прекратяване на трудовия договор с предизвестие
* Писмено предизвестие (без нормативно утвърден образец) до работника/служителя с ясно волеизявление за прекратяване на трудовия договор на съответното основание по чл. 328 от КТ
* Заповед на работодателя за прекратяване на трудовия договор
* Заповед за изплащане на дължимите при уволнението обезщетения по КТ
* Уведомление по образец до ТД на НАП за прекратения трудов договор
* Придружително писмо към уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ.
* Други документи, издавани при прекратяването на трудовия договор по искане на лицето (удостоверения, характеристика, справка за доходите и удържаните данъци и осигурителни вноски и др. подобни)

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook