Процедура за изплащане на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице

05.12.2011, 12:12 41249 2

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Таня-ЛС

  • Публикации: 3166 / 228
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
Нели Вангелова – н-к на отдел в НОИ
  Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 2 и чл. 40, ал. 3.
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО).

Цел на процедурата
Предоставяне на парична помощ при настъпване на риска смърт.

Страни по процедурата
Първа страна:
Правоимащите лица - съпруг (съпруга), децата и родителите на починалото лице.
Децата на починалото лице имат право на тази помощ, независимо от това дали са учащи се или не са учащи се, дали са пълнолетни или са непълнолетни, а родителите на починалото лице имат право на помощта, независимо от това дали са били издържани от него.
Втора страна:
Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), където е регистриран осигурителят на починалото лице или починалият самоосигуряващ се.

Описание на процедурата
1. Условия за изплащане на помощта.
Не се изисква правоимащите лица да упражняват трудова дейност и да са осигурени към датата на смъртта на осигуреното лице.
Необходимо условие за придобиване право на помощта е починалото лице да е било в кръга на осигурените по КСО лица към датата на смъртта.
Без значение е дали лицето е било осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или иначе казано за четирите фонда на ДОО – „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”; или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт или за фондовете -„Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”; или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест или за фондовете „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство” и „Трудова злополука и професионална болест”или за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за трудова злополука и професионална болест – за фондовете „Пенсии” и „Трудова злополука и професионална болест”или само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – за фонд „Пенсии”.
Ако лицето е било осигурено за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за трудова злополука и професионална болест, за правото на такава помощ е необходимо още едно условие - смъртта да е в причинна връзка със злополуката или професионалната болест.

2. Необходими документи за изплащане на помощта.
Тази помощ се отпуска и изплаща на всеки от правоимащите лица срещу попълнени от всеки от тях и представени в съответното на осигурителя/самоосигуряващия се ТП на НОИ следните документи:
- заявление – декларация по образец, приложение № 6 към НИИПОПДОО от всеки от пълнолетните правоимащи лица. Когато децата на починалия са непълнолетни, те се представляват от законен представител (родител, настойник или попечител), който подава заявление - декларацията от името на непълнолетното дете. Родител на непълнолетно дете, който има право на тази помощ като съпруг/съпруга на починалото лице, може да поиска дължимите суми за себе си и за детето с едно заявление - декларация;
- оригинално удостоверение за наследници – представя се поне от един от наследниците;
- декларация свободен текст, че родителят/лите на починалото осигурено лице е/са жив/живи или починал/починали към датата на смъртта му – представя се поне от едно от правоимащите лица;
- копие от удостоверение за раждане на починалото осигурено лице – представя се от родителя/лите на починалото осигурено лице, ако не са вписани в удостоверението за наследници;
- декларация за изплащане на паричната помощ по образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО – това е декларация за личната банкова сметка, по която ТП на НОИ ще преведе полагащата се част от помощта. Банковата сметка може да бъде разплащателна или спестовна безсрочна, но задължително лична и в лева. Когато правоимащото лице пребивава в държава – членка на Европейския съюз или в държава, с която РБългария има договор за износ на парични помощи, предоставяни от ДОО, помощта може да се преведе по посочена банкова сметка в държавата по пребиваване.

От 1 януари 2009 г. необходимите документи за изплащане на помощта могат да се представят в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на правоимащото лице, ако това е по-удобно за него. Постъпилите по тази начин документи служебно се препращат в съответното на осигурителя/самоосигуряващия се ТП на НОИ, компетентно да определи правото и размера на помощта и да я изплати на правоимащите лица.
При липсващи или нередовни документи съответното ТП на НОИ, приело документите изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, в срок от 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Липсващите и коригираните документи се представят в съответното ТП на НОИ в срок от 7 работни дни от получаването на уведомителното писмо.
Ако в срок от 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или в ТП на НОИ не бъдат представени липсващите или коригирани документи, преценката на правото и определянето на размера на помощта се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните от информационната система на НОИ.

3. Начин на представяне на документите в съответното ТП на НОИ.
В НИИПОПДОО са регламентирани два начина за представяне на необходимите документи за изплащане на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице в съответното ТП на НОИ:
- лично от всеки от правоимащите лица, с изключение на непълнолетните деца - лицето следва да представи и документа си за самоличност;
- чрез упълномощени от тях лица – не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено; упълномощеното лице следва да представи и документа си за самоличност.
Необходимите документи за изплащане на помощта могат да се представят в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на правоимащото лице.

4. Размер на помощта.
Еднократната помощ е в общ размер на две минимални работни заплати, установени за страната към датата на смъртта на осигуреното лице. Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи.

5. Изплащане на помощта.
Съответната част от помощта се изплаща на онези от правоимащите лица, които са подали заявление – декларация, заедно с необходимите документи в 3-годишния давностен срок по КСО. Изплащането на помощта се извършва само по банков път, в срок от 15 работни дни от представяне на необходимите документи в съответното ТП на НОИ. Полагащите се суми се превеждат от съответното ТП на НОИ по декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки. Когато децата на починалия са непълнолетни полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител.
Останалите правоимащи лица могат да поискат полагащата им се пропорционална част от помощта в 3-годишния давностен срок по КСО.

6. Давност.
От 1 януари 2009 г. давността се определя по нов начин. Еднократната помощ при смърт може да бъде поискана от правоимащите лица в срок от 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, т.е. в срок от 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която осигуреното лице е починало.

7. Санкции
Който наруши разпоредбите на КСО или на нормативните актове по прилагането му или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
Който състави документ с невярно съдържание с цел неоснователно получаване на осигурителни плащания, се наказва с глоба от 500 лв. за всеки случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
При повторно нарушение виновното лице се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Нарушенията на осигурителното законодателство се установяват с актове, съставени от контролните органи на НОИ.
Необходими документи:
1. заявление – декларация по образец, приложение № 6 към НИИПОПДОО;
2. оригинално удостоверение за наследници;
3. декларация свободен текст, че родителят/лите на починалото осигурено лице е/са жив/живи или починал/починали към датата на смъртта му ;
4. копие от удостоверение за раждане на починалото осигурено лице;
5. декларация за изплащане на паричната помощ по образец, приложение № 7 към НИИПОПДОО.

valka76

  • Публикации: 1 / 0
"1. Условия за изплащане на помощта....Ако лицето е било осигурено за инвалидност поради общо заболяване...за правото на такава помощ е необходимо още едно условие - смъртта да е в причинна връзка със злополуката или професионалната болест."-с какъв  и какъв документ ми е необходим?В ТП на НОИ Варна ми казаха,че щом като към датата на смърт лицето е било инвалид,с пенсия значи той вече е получил компенсация от държавата и ние наследниците/аз и синът ни/нямаме право на помощ.Такава помощ се отпуска само в случай,че починалото лице е било към датата на смърт пенсионно осигурен,а не само здравно...

Геро

  • Публикации: 1 / 0
Здравейте,
това дали важи в случай, че починалото лице е било пенсионер (не по болест), или къде мога да проверя това?
благодаря предварително

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook