Страници: [1] 2
PS Дали може ЛКК да издеде болничен.?
Съгласно чл.6, ал.5 от Наредбата за Медицинската Експертиза когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. Съгласно ал. 7 на същия член по изключение за отделни случаи след мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи и след изтичането на новите 6 месеца само за някои болести, като туберкулоза, травматични увреждания, следоперативни състояния, хепатит, инфаркт на миокарда и др., когато е очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца. Не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 18 месеца. Следва да се има предвид и че не се издава б.лист за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване.
Малко вероятно е  ЛКК да издаде нов б.лист след ползване на непрекъснати 180 дни с прекъсване от 1 ден, но дори и да го направи, шансът той да бъде обжалван от НОИ е огромен (над 90 %). Така че неизбежно отново се стига до явяване пред ТЕЛК. Миналия месец  в лечебното заведение, където работя бяха връчени огромен брой актове от НОИ на председатели и членове на различни видове ЛКК комисии.

Аз използвам тази декларация

Всичко зависи от счетоводителя на предприятието ви. От страна на НОИ проблем няма да има. Корекция се прави от ЛКК, издала б.л. Щом ви е насрочен нов преглед пред ЛКК на 12.11., то нов б.л. ще ви бъде издаден със задна дата, като в бележки ще е записано, че се издава за минало време, според график на ЛКК.

Само за периода от 29.04.2018 до 21.06.2019 сте ползвал 417 дни непрекъснато болнични, след решения на ТЕЛК според Вас. Отдавна сте изчерпал "лимитът" от 360 дни за период от 36 месеца. Евентуално през 2021 г. ЛКК комисия ще може да Ви издаде болничен лист без решение на ТЕЛК, при положение че дотогава дните на неработоспособност за 2019, 2020 и 2021 г. не надххвърлят 360.

Здравейте темата е много интересна и се надявам да ми отговорите на моя по-завъртян казус. По стечение на обстоятелствата ми се случиха няколко поредни премеждия наложили ползването на доста болнични.
- от 18.09.2017 до 28.02.2018  без прекъсване. (Проблем с Коляното)
- от 29.04.2018 до 21.06.2019 без прекъсване с телково решение. (ПТП)
- за зла участ си счупих пръста на кракът и сега от лкк ми казаха че трябва телк да ми даде 30 дни от 07.07.2019 до 05.08.2019.
От кога няма да бъда зависм от телк. Трябва да чакам 3 години ли да минат. Ако човек настине или го хване вирус за всеки ден до телк ли трябва да се ходи.

Да. До 31.12.2019 г. му остава "лимит" от 149 дни, но напомням, че отпускът по болест не може да продължи повече от 180 дни непрекъснато. Т.е.  служителят Ви или трябва да се върне на работа поне за 1 ден и да излезе в нов болничен лист за остатъка до 149 дни или трябва да се яви пред ТЕЛК който да продължи отпуска по болест след непрекъснатите 180 дни. Решението на ТЕЛК е най-много за 60 дни, след което следва ново явяване.

12 месеца*30 дни=360 дни. До момента сте ползвали 126+173=299 дни. Разликата е 61 дни. П

Съгласно чл.6, ал.5 от НМЕ "Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца."
Ако не сте ползвали други б.л. освен описаните, то следва че до края на 2019 г. имате право на 61 дни болнични без решение на ТЕЛК.


За да получите винетка, е необходимо автомобилът да е ваша собственост или в режим съпружеска имуществена общност. Към заявлението за получаване на винетка се прилага и копие от валидна сключена застраховка гражданска отговорност. В случая застрахователната полица също ще е на името на лизинговата компания. До окончателното изплащане на лизинга автомобилът остава собственост на лизингодателя. Така че ползвателят ще трябва да си закупи електронна винетка, въпреки че притежава необходимия % неработоспособност.

При отпускане на парично обезщетение за безработица, 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица, т.е. м.05.2015 г. През м.05.2018 г. 3-годишния период във вашия случай е изтекъл.

Безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

Щом  решението на ТЕЛК, че няма право на работа и длъжността която заема в момента е невъзможно да бъде изпълнявана се получи от работодателя по служебен път, то съпругът Ви следва бъде освободен на осн. чл. 325, ал.1, т. 9  от КТ. Настоявайте преди това да използва пълният размер на полугаемият му платен годишен отпуск за целия педиод на неработоспособността, както и 30 дни неплатен отпуск, който се засича за трудов стаж. Всичко това ще доведе до увеличаване на неговия стаж, който в последствие би допринесъл за по-висок размер на получаваната пенсия за ИОЗ. Именно тези гореописани по-горе стъпки предприе мой член на семейството и получаваше обезщетение от НОИ за 12 месеца.

Вероятно общата сума от доходите от началото на годината до момента надхвърля 7920 и затова ви е удържан ДОД. От написаното от Вас не става ясно дали до датата на пенсионирането сте полагали труд. Решението на ТЕЛК от 2014 г. не е ли изтекло? Максималния му срок е 3 год. Едва към момента на пенсионирането - 01. 09.2018г. във вашия случай, то става пожизнено.

Това не е вярно. За справка именно чл.21, ал.2 НСОРЗ. За времето на ПГО, не може да получи по-ниско възнаграждение от новата заплата. Просто ще я получи чрез добавката по чл.21, ал. 2
Написаното от Вас не отговаря на истината.
В подкрепа на това твърдение, моля да се запознаете със следното писмо на МТСП:

ПИСМО ИЗХ. № 93-224 ОТ 18.06.2014 Г. НА МТСП ОТНОСНО: БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК Е ПОСЛЕДНИЯТ КАЛЕНДАРЕН МЕСЕЦ, ПРЕЗ КОЙТО СЛУЖИТЕЛКАТА ИМА ОТРАБОТЕНИ НАЙ-МАЛКО 10 РАБОТНИ ДНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОЛКО Е ОТДАЛЕЧЕН НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

По отношение на начина на изчисляване на  неизползван платен годишен отпуск намира приложение разпоредбата в чл. 177, ал. 1 КТ, съгласно който възнаграждението за времето на платения годишен отпуск се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
В запитването се посочва, че след отпуска по майчинство служителката е ползвала платен годишен отпуск до 01.09.2010 г., на която дата се е върнала на работа и е работила 10 работни дни.
Поради горното база за изчисляване на  платен годишен отпуск , следва да се ползва последният календарен месец, през който служителката има отработени най-малко 10 работни дни. Това е месецът, предхождащ отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете, който е започнала да ползва от 17.07.2008 г.
Единствено в случаите, когато след изтичането на отпуска за майчинство и платения годишен отпуск е изминал един календарен месец, през който служителката е отработила най-малко 10 работни дни, базата за изчисляване на неизползван платен годишен отпуск би могла да бъде полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за този месец, в който е отразено увеличението на основната работна заплата.

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Така че ако имате актуализация на заплатата през м.януари, то ще трябва да използвате платения си годишен отпуск най-рано през февруари (и да сте отработили най-малко 10 дни през януари), за да се изчисли размерът на обезщетението на база на повишеното януарско възнаграждение.

За справка чл.21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и  чл.177 от Кодекса на труда.

т.е трябва да възстановявам 462лв?
Да -  възстановяваш сумата 462 лв.

Моя опит и наблюдения са от миналия месец. Подадох искането на 15.01., на 19.01. получих линк за достъп до акта за прихващане/възстановяване и информация, че сумата ще бъде възстановена до 3 работни дни и на 23.01. наистина беше постъпила по банковата сметка.

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Комисията за защита на личните данни организира поредица от безплатни разяснителни кампании, свързани с реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).

График за провеждане на събитията:


16 февруари 2018 г. – гр. Пловдив - местата са изчерпани

6 март 2018 г. – гр. Велико Търново

19 април 2018 г. – гр. Варна

20 април 2018 г. – гр. Бургас

 

Какви са съветите и решенията на Комисията за защита на личните данни за всички оператори на лични данни след влизането в сила на GDPR на 25 май 2018?

С новата правна рамка се разширява териториалният обхват на европейските правила за защита на личните данни и те ще важат и за администратори, които не са установени в ЕС, но обработват лични данни на граждани, които се намират в ЕС. Това ще важи в случаите, когато дейностите по обработване на данни от страна на такива администратори, са свързани с предлагането на стоки и услуги на физически лица, намиращи се в Съюза, независимо дали от субекта на данни се изисква плащане или наблюдение на неговото поведение, доколкото това поведение се проявява в рамките на Съюза.

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица нови моменти. Това са обработване и отчетност на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи и поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които ще отговаря.

Задължение на администраторите е уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, което вече трябва да се прави в срок от 72 часа след пробив на системата. Трябва да се документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението, както и извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните.

Във връзка с въпросите относно бъдещото приложение на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, след влизане в действие на Общия регламент за защита на данните (GDPR) от 25 май 2018 г., Наредбата ще бъде актуализирана и трансформирана в Методическо ръководство.

В горецитираната наредба са  дефинирани целите на защита (поверителност, цялостност и наличност на данните), както и процедурата Оценка на въздействието. Създадени са алгоритъм и критерии за нивата на въздействие, които администраторът би получил при различните ситуации. В зависимост от нивата на въздействие са препоръчани необходимите технически и организационни мерки за защита по различните видове сигурност – физическа, персонална, документална, сигурност на автоматизираните информационни системи и криптографска сигурност.

Вече 5 години Наредбата помага на администраторите на лични данни да създават своя Инструкция относно техническите и организационни мерки за защита на данните, каквато изисква действащия Закон за защита на личните данни.

Приканвам Ви да се включите в разяснителните кампании на КЗЛД, които ще се проведат в четири града в България – Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас в месеците от февруари до април 2018 г., съгласно графика по-горе.  Събитията имат за цел постигане на широка обществена осведоменост по всички въпроси, свързани с реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP). Те са насочени към широката публика, администраторите на лични данни и към всички заинтересовани лица. В хода на събитията КЗЛД ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.

 

С оглед на по-добра организация и координация на информационно - разяснителните събития, участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, като изпратите имейл на Комисията за защита на личните данни на: halaminov@cpdp.bg с информация за Вас и фирмата.
 

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.

 

За повече информация в Комисията за защита на личните данни – г-н Христо Аламинов: +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg

Темата започната от Вас е Ранно пенсиониране на военен. Може да се пенсионира през 2019 г. когато ще има 18 действително изслужени години като военнослужещ при навършване на възраст 53 г и 4 м, на която НЕ СЕ пенсионират ВСИЧКИ мъже или може да се пенсионира през тази година с 2,4 % по-ниска пенсия при наличие на изискуемия общ осигурителен стаж.

Страници: [1] 2

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook