Страници: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 ... 60
Ако по основният трудов договор служител е на 8 часа, а по допълнителния е на 2, неплатената отпуска по втория ще е само без стаж, нали?

За мен - няма да сте в нарушение.

Не за правото на обезщетение е питането, а за периода за получаване :)
до 3 години - 4 месеца
от 3 до 5 години - 6 месеца
:good:  Схванах!

п.п. Трудно ми е да разбера въпросът, когато всичко е "изстреляно" на един дъх - без всякакви препинателни знаци. :)

Лице има 2 години и 10 месеца съкратено от работа при това положение трябва да получава обезщетение за безработица 4 месеца защото няма три години осигурителен стаж,но има и 2 години казарма те признават ли се за осигурителен стаж за да може да влезе в период от 3 до 5 години и да получава обезщетение 6 месец.
Къде го прочетохте за тези 3 години?
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

И решението на проблемът е ....?

Не се вписва в трудовата книжка. Издавате му УП-2 и УП-3 и всичко е както трябва.

Добре, благодаря. От цялата работа излиза, че реално има право за отпуска, който се отнася за 2009г.и 2014г.
Така излиза, но трябва писмено да Ви е поканил да го ползвате.

В тези случаи няма значение на колко часа го осигурявате работника.
ЗЗО
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 02.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване;

А това, че отсъства и не можем да й връчим заповедта за прекратяване не е ли проблем? Можем ли да й я изпратим препоръчано на адрес?
Писмо с обратна разписка би Ви свършило работа. На самата разписка може да напишете, за да е видно, че е заповед за освобождаване.

Да и според мен е добре да изчакате следващия месец до 25-ти и да проверите в НАП здравния си статус. Някъде беше казано, че за неосигуряване от две седмици не се води прекъсване на здравния статус.
При повече от 3 неплатени вноски за период от 36 месеца се прекъсват здравноосигурителните права.

При тази ситуация със сигурност няма да има прекъсване. Но, в тяхната система ще стои една сума като задължение, върху която ще се трупат и лихвички. С две думи: Няма да има прекъсване, но няма да има и "чисто" здравно досие, ако се наложи да си извади.


Закрила при уволнение

Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;
5а. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.
(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163, може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

http://www.law-firm-bg.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1/

Не успявам вече да проследя всички новости в счетоводството... Та от кога при продажба се получава фактура?!? :blink:

Моля колегите, които задават въпроси, да ги задават коректно, защото после в комбинация с отговорите по схемата на "развален телефон" се получават много странни (меко казано) дискусии.
:good: Това важи и за отговарящите: Може, но ако до пет дни от получаване на сумата по банков път не сте получили ф-ра за стоката зада я фактурирате".


Може с допълнително споразумение да им промените /удължите/ срокът на договора. Това трябва да стане преди 15.12.2015. Подава се уведомление.

Благодаря на Пъпешче и на Светла Керчева.

В представената в Калкулаторите СИС не е предвидена подобна възможност.

Има ли утвърден образец на декларацията, която подава получателят на дохода?
Има възможност - не слагайте отметка, че сумата е изплатена през 4-тото тримесечие.
Не съм чувала за образец.

http://www.nap.bg/page?id=434
В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доход от наем има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?

Авансовият данък за доходите от наем се определя от предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода и се удържа при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. По изключение данък за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан от платеца, ако физическото лице писмено декларира, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.


Не знам за Вас, но това ТР май само ни размъти мозъците!
Аз лично, така се оплетох, че не разбрах сега какво и как ще се превежда на ЧСИ-тата.

Незнам затова питам.

Извинявам се, въпросът не е лично към Вас!

Страници: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 ... 60

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook