Страници: [1] 2 3 4
Има ли право собственик на ЕООД /който се самоосигурява и полага личен труд в ЕООД-то,без възнаграждение/ на работно облекло и ЛПС? Предметът на дейност е такъв, че предполага задължително ползване на раб.облекло и ЛПС.

Здравейте, как на практика определяте текущия разход за лихви при финансов лизинг-на база реално направените плащания за лихви през периода, за които има издадени фактури или като относителен дял – т.4.3 г) от СС17 „признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания”
Обикновено месечните вноски са равни, като в началото се плаща повече лихва. Например: Дължим главница 8 000 и лихва 1 000 за 3 год. с вноска по 3 000 на година. По погасителен план 1-та година имаме 600 лв лихва и 2 400 главница. Платени лихви през периода и фактура за 600лв, а в същото време като дял се получава 1/3*1 000


На 06.08 сключихме договори за извършване на определена работа с няколко човека, като беше уговорена дата за постъпване 07.09, предвид необходима организация. ТД са регистрирани в НАП в деня на сключването. Един от работниците обаче не се яви и е сигурно, че няма изобщо да постъпи на работа. Сега следва да се заличи неговия ТД. Чудя се дали не е проблем това, че ТД е регистриран преди повече от месец?
Ще мога ли да подам увед.за заличаване с ел.подпис или ще е необходимо някакво разрешение/предписание?

Използвам темата да попитам-за лице на трудов договор и пълно раб.време, осиг.стаж за ОЗМ се изчислява както трудов стаж, нали така - работничка, постъпила на 27.02.18 придобива право на обезщет.за брем.и раждане на 27.02.19?

Здравейте,
За 2016 г. предприятие е категоризирано като микро (на база 31.12.2015). Към 31.12.2016 г. също покрива критериите за микро, но вече към 31.12.2017 г. е с показатели за малко. Въпросът е за 2017г. запазва ли категорията микро, при положение, че няма 2 последователни периода, в които да не отговаря на тази категория? Не знам дали зададох въпроса разбрано  :blush:

"предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" - това е записано в т.2 на чл.38 ал.9 ЗСчет. И ЕООД без дейност и ДЗЗД без дейност са все предприятия, които не са осъществявяли дейност. Така записан текста излиза, че всички предприятия без дейност трябва да подадат Декларация за неактивност до 31.03 в ТР, независимо, че не всички подлежат на регистрация в него?! Поне така го разбирам. Непрецизиран е май текста или се заблуждавам? И в крайна сметка едно ДЗЗД без дейност какво трябва да направи? Къде да публикува неизвършването на дейност? Ако публикува в интернет или спец.издание както до сега - това е със съответното заплащане?

Виждам, че няма отговор на последния въпрос, но понеже имам аналогичен случай побутвам темата. При мен самоотлъчката е от 31.07 и в Д1 е подадено прекъсване на осигуряването 31, без код за прекратяване, защото ТД е действащ. През август ТД е прекратен, като до датата на прекратяване работника продължава да е в самоотлъчка и за м.08 няма дни в осигуряване, нито някакви начисления. Обаче заради точка 15.1 трябва да се подаде код за прекратяване. Може ли да стане с корекция на Д1 за м.07, като се попълни и т.15.1 или трябва Д1 за м.08, но в такъв случай какво трябва да се попълни в нея?

А за строителните работници, когато изпълняват едновременно няколко малки обекта, но в различни населени места /близки до базата на фирмата/ приложим ли е код 00000? Местоработата по трудов договор е по седалище на фирмата, но съответно работните места са "временни"-различните строителни обекти?
Благодаря предварително!

Благодаря на всички! Значи указание ще чакаме...мисля доста закъсняло, защото промяната с обезщетенията стана някъде май през 2013! Попитах тук, защото програмата ми беше включила обезщетението в т.34, а преди не го правеше и ръчно го промених, но се зачудих дали не съм пропуснала някое нововъведение  :smile1: В НИИПДОО няма промяна-стои си и текста за социалните разходи, че не се вземат предвид за нетното, а нали вече има всички осигуровки върху тях, та би трябвало да не се изключват... :hmmm:

 :smile1: Благодаря! А ако има в същия месец възнагр.за отработени дни + въпросното обезщетение, т.34 ще бъде: възнагр.за отработени дни-осигуровки-данък /включително данъка в/у обезщет./ или данъка в/у обезщет. не трябва да се приспада?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19665.0.html
Да, по отношение на СОЛ не се попълва т.34. По-скоро питането ми беше в този случай /вид осигурен 01/ правилно ли посочвам 0.00 в т.34 в Д1 за м.01/2017, като не включвам полученото обезщетение?

Здравейте,
Има ли някаква промяна при определяне на нетното /т.34/ за Д1 за 2017 при начислено обезщетение за неизп.отпуск? Лицето е било в неплатен отпуск, няма отработени дни, прекратен е ТД през м.01 и се изплаща обезщетение по чл.224, чиято сума посочвам само в т.31 на Д1, данъка в т.31А, а в т.34 съответно 0.00 лв. или греша? Има една нова забележка в Указанията за Д1 2017г.: Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.


Здравейте,
Става въпрос за неплатен отпуск със стаж: разрешени са такива отпуски по искане на няколко работника, като съответно са начислени ЗОВ за тяхна сметка /липсва осиг.на друго основание за периода на неплатения/ и сега: 1.Един напуска и в м.01 има само неплатен и обезщет.за неползван платен. При определяне на дължимия данък следва ли да се приспаднат тези ЗОВ? 2.За тези, които са цял м.01 в неплатен, следва ли начислените ЗОВ да се вземат предвид при год.изравняване 2017 /ако още сме им основен работодат./? 3.Как стои въпросът с мес.данъчна основа за тези пък, които имат и отработени дни в м.01-приспадат ли се от облаг.доход ЗОВ в/у неплатения?
Станаха много въпросите, но понеже изчетох противоположни мнения, ще съм благодарна да споделите опит!


Здравейте,
Как се процедира, когато фактура е отразена в Дневник покупки /м.09/ погрешно с по-ниска стойност на ДО и съответно ДДС т.е. грешката е техническа, фактурата е правилно издадена?

Здравейте,
Две ЕООД-та, които не са свързани по между си правят обединение по ЗЗД, като изрично в договора за създаване на обединението е записано, че то се създава за реализиране на определен проект и няма право да осъществява други дейности извън този проект. Питането е тези ЕООД свързани ли са извън този проект и трябва ли да декларират приходи/разходи, отчетени по повод други сделки между тях?

Повдигам темата, благодаря предварително на включилите се!

Здравейте,
Едно такова питане: извършваме услуга, като работата е приета от възложителя с протокол през м.01/2016 и съответно фактура в същия месец. Изпълнението започва през м.12/2015, като до края на годината над 90% от общия обем на поръчката е извършен, а в м.01/2016 остават само някои довършителни детайли. При това положение и във връзка с отчета за 2015 г. как е по-правилно: да признаем изцяло прихода по фактурата от м.01/2016  в 2015 г. или да оставим набраните разходи през м.12 като незавършено производство?

Страници: [1] 2 3 4

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook