Страници: [1] 2 3
Здравейте,какъв вид договор може да се сключи при назначаването на прокурист в търговско дружество? Вписва ли се задължително в търговския регистър ДУК с възнаграждение и може ли осигуряването да е почасово?

Няма нотариален акт, а предварителен договор, ние сме собственикът и докато се стигне до нотар.сделка всички такси са за сметка на фирмата,която ще строи на земята,наша собственост.Таксата е за издаване на виза за проектиране- от Столична община/оргигинл на квитанция/.

Договорът е предварителен за учредяване право на строеж срещу задължения за построяване на жилищна сграда. В него е посочено,че строителят,т.е клиента трябва да извърши необходимото със свои средства и за своя сметка за преминаването на установените етапи при подготовката на строителството.Това означава ли, че при получаването на документи,по които не е начислен ДДС /от строителя/, собственикът на имота трябва да префактурира като начисли ДДС. 

 Здравейте,юридическо лице,с което имаме сключен договор иска префактуриране на такса към столична община .За таксата общината издава квитанция-оригинал. Може ли и нашата фирма , която е регистрирана по ЗДДС да издаде квитанция  приходен касов ордер?

 В ОПР  начислените осигуровки и заплати по ДУК са разходи за възнаграждения и осигуровки, / гр. 60/ ,  в баланса се отразяват в раздел В. на пасива като задължения.
 Начислените и неизплатени суми за заплати и осигуровки за сметка работодателя,посочвате в увеличение в ГДД в част V , т. 5- Разходи,представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осиг.вноски,свързани с тях/чл.42,ал.1,5,8 /.

Ако имате неплатени осигуровки и заплати по ДУК към 31.12.2016г., то с начислените суми трябва да преобразувате фин.резултат по данъчна декларация в посока на увеличение. За да може лесно да попълните данъчната си декларация по чл.92 от ЗКПО,използвайте тази с баркод.

               
   Здравейте,изпращам Ви ОПР за микропредприятие в сила от 01.01.2016г.
               
   ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ            
                съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч.               
                на                                                                      ЕИК               
      за                 г         
               
            в сила от 01.01.2016 г.   
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ   Сума (хил.лв.)       НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ   Сума (хил.лв.)   
     Текуща година   Предходна година        Текуща година    Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ    Текуща година    Предходна година          
а    1   2   а    1   2
А. Разходи         Б. Приходи      
3. Разходи за суро-         1. Нетни приходи       
вини, материали и         от продажби      
външни услуги               
4. Разходи за персо-               
нала               
5. Разходи за амор-         2. Други приходи      
тизации и обезценки               
6. Други разходи               
Общо разходи:         Общо приходи:      
(3 + 4 + 5 + 6)         (1 + 2)      
8.Счетоводна печалба         9. Счетоводна загу-      
(Общо приходи – об-         ба (Общо приходи -      
що разходи)         общо разходи)      
7. Разходи за данъци         11. Загуба (9 + ред       
10. Печалба (8 – 7)         7 от раздел А)      
Всичко (Общо раз-         Всичко (Общо      
Ходи + 7 + 10)         Приходи + 11)      


Дата:      Ръководител         
               
      Съставител         
 В случаите, в които изпълнителите по договори за управление и контрол получават възнаграждения само за участие в заседания на управителни съвети или други органи на търговското дружество, осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход, изчислен пропорционално на броя на дните, за които е изплатено възнаграждение.

Членове на СД, осигурени по реда на 4 (1), т. 7 и 8, които получават възнаграждение определено "за участие в заседание", се осигуряват само за дните от месеца, през които са проведени заседания.
Това означава, че в Д1 трябва да се посочват дните на започване и на прекъсване на осигуряването, за да фигурират там като отработени дни в осигуряване само дните на заседанията.

Осигуровките се изчисляват върху 970,00лв., като в декл.1 се посочва код 10 с осиг.доход 970,00лв. и брутно трудово възнаграждение 600,00лв. Работната заплата влияе за определянето на ДОД.

Благодаря Ви много за изчерпателните отговори.


 И още едно питане: При фирма с дейност изтриват ли се нулевите раздели,групи и статии, тьй като се променя поредността. 
 СС 1:
11.1. Разделите, групите и статиите в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите се посочват отделно и в поредността, определена за съответната форма. Отклонение от посочената в този стандарт структура за съответната форма не се допуска, с изключение на случаите, посочени в т. 11.2 и 11.3.

Извинете,капиталът е 2 лв. - техн.грешка

Никога не е имала дейност, капиталът при регистрацията е нула. Интересуваше ме за нулевите редове,дали се изтриват задължително и при фирма с дейност.

Да, но остават ли раделите,групите и статиите,ясно е, че актива и пасива са нули,
т.е публикува ли се в търг.регистър съкратената форма на счетоводния баланс , но с празни редове .
               
                  
               
               
               
               
               
               
               
            
               
               
               
               
               
               

Моля най-сетне някой да даде отговор : Как ще се изготви съкратен баланс на фирма без дейност за 2016 г  -Без нулеви редове ?

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове. .

  Здравейте, може ли да разясните какво точно изготвя и публикува за 2016 г. финансово холдингово дружество, АД , което подлежи на одиторска заверка и е микроприятие.  Може ли да представи ГФО - съкратени форми или трябва да изготви пълен комплект,От какво точно се състои приложението към него?

Здравейте, може ли да се публикуват в търговския регистър екземплярите от статистиката или трябва да се публикуват отчетите съгласно новия Закон за счетоводството и по - точно става въпрос за заверка от одитор на АД с дейност,кои отчети да завери? Миналата година се заверяваха отчетите от статистиката,но сега дали ще има проблем? Благодаря. 

  Здравейте,съгл.новия ППЗДДС  от 29.01.2016, при кои случаи дан.основа се увеличава с таксите по прехвърляне на имота?/става въпрос за продажба на упи и нот.такси са за сметка на купувача/-  Когато са пратени от купувача или продавача? Какво означава : 1.платени са от името и за сметка на доставчика,
2-поискани са от доставчика?


Страници: [1] 2 3

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook