Страници: [1]
Благодаря! Значи трябва да се посочи на ред - Общо разходи.

Здравейте,
За първи път попълвам декларация по чл.92 и се нуждая от малко помощ.
Интересува ме трябва ли да се включи на ред общо разходи в данъчната декларация начисления данък върху представителните разходи?Осчетоводен е по сметка 609.
Според мен трябва да се включи,тъй като се посочват разходите от отчета за доходите, но не съм убедена.
Благодаря!

Здравейте,
Интересува ме дали правилно отразявам преоценката на ДМА.
Към 31.12.2018:
Отчетна стойност-1167,30
Начислена амортизация-99,20
Балансова стойност-1068,10
Справедлива стойност-1117,26
Разлика между балансова и справедлива стойност-49,16
Актива е придобит на 20.11.2016

Записванията ми са следните:
241-Амортизация на ДМА/206 Машини и оборудване-99,20
206/112-Преоценъчен резерв-49,16.
 Сега отново трябва да се начислят амортизации,но вече за справедливата стойност 1117.26 лв. От кога трябва да ги начисля?Струва ми се ,че някъде бъркам.
Благодаря!

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook