Декларация по чл. 55, ал.1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 ЗКПО

25.04.2013, 13:06 40632 54

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


axmara

 • Публикации: 115 / 7
Привет,колеги.
В момента изтича срокът за подаването на декларациите за  дължими данъци за първото тримесечие на 2013 година.

Откривам две данъчни декларации за деклариране на данъци през годината.

Едната е образец 2030 и се казва Данъчна декларация по чл. 55 /важно без ал.1/ от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък.
Чрез нея се декларират окончателни данъци по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ.

Втората е образец 4001 и се казва Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци.
Чрез нея се декларират няколко вида данъци:
авансов данък за доходи от стопанска дейност /чл. 43 от ЗДДФЛ/;
авансов данък за доходи от наем на имущество/чл. 44 от ЗДДФЛ/;
окончателен данък по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ /отново !!!/;
данък при източника - данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на юридически лица /чл. 194 от ЗКПО/;
данък при източника - данък, удържан при доходи на чуждестранни лица /чл. 195 от ЗКПО/.

И двете декларации се подават или от платеца на дохода или от лицето - получател на дохода.

В първата декларация /образец 2030/ има подробна информация или за платеца или за получателя, в зависимост кой подава информацията. Ако декларацията се подава от платеца, той дава подробна информация за получателя / нещо като справката за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ/.

Във втората декларация /образец 4001/ има информация само за вида данък и сумата му.
Засега е ясно, че втората декларация се подава до 30- ти април за дължимите данъци за първото тримесечие на 2013 година, явно за всичките видове, кой според какъвто вид данък има / или няколко, ако са повече от един вид/.

Имам следните въпроси, свързани с тези декларации:
1. В кой случай се подава първата декларация - образец 2030?
2. Защо се дублира декларирането на окончателните данъци /чл. 37 и чл. 38/ в две декларации ?
3. Означава ли, че ако декларираш чрез втората декларация образец 4001 определена сума за окончателен данък /чл. 37, чл. 38 от ЗДДФЛ/, трябва да подаваш и първата декларация образец 2030, в която да допълниш информацията с данни за отсрещната страна /получател или платец на дохода/?

Благодаря за съдействието ви.

alfa

 • Публикации: 2015 / 232
Образец 2030 - Данъчната декларация се подава на основание чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи по глава шеста, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, които са облагаеми с окончателен данък.


iliana07

 • Публикации: 29 / 0
ако лице е свободна професия и е самоосигуряващо се, което подлежи на авансово облагане, следва ли да подаде декларация по чл.55 ал.1 за дължимия авансов данък. Аз мисля че да, защото всичко което постъпва в нап вече е обвързано с декларация :)

alfa

 • Публикации: 2015 / 232
ако лице е свободна професия и е самоосигуряващо се, което подлежи на авансово облагане, следва ли да подаде декларация по чл.55 ал.1 за дължимия авансов данък. Аз мисля че да, защото всичко което постъпва в нап вече е обвързано с декларация :)

Да, подава Декларация по ч.55 ЗДДФЛ за авансовия данък за първо тримесечие :)


axmara

 • Публикации: 115 / 7

sveti

 • Публикации: 80 / 0
Здравейте, имам за 1-во трим. на 2013 изплатен наем и удърж.данък на физическо чуждестр.лице и съм подала декл. по чл.55 обр.4001 за дължимия данък,
и незнам трябва ли да подам и декл. по чл.55 обр. 2030

sveti

 • Публикации: 80 / 0
Моля да ми помогнете че нещо се пообърках  -  имам за 1-во трим. на 2013 изплатен наем и удърж.данък на физическо чуждестр.лице и съм подала декл. по чл.55 обр.4001 за дължимия данък,
и незнам трябва ли да подам и декл. по чл.55 обр. 2030

alfa

 • Публикации: 2015 / 232
Образец 2030 е декларацията ,която се подаваше преди промените от 01.01.2013г. :)
Ето и подробно разяснение :)


Деклариране на удържан и внесен данък при източника по чл.201 от ЗКПО и декларация по чл.55 от ЗДДФЛ след 01.01.2013г.

   Съгласно § 54 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение на ЗДДС (ЗИДЗДДС) лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), и лицата, начислили през четвъртото тримесечие на 2012 г. доход по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от ЗКПО, подават декларация по образец по действащия към 31 декември 2012 г. ред, предвиден в глава двадесет и шеста от ЗКПО.

   Следователно, за внесения през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО, както и за начислените през четвъртото тримесечие на 2012 г. доходи по чл. чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от същия закон, се подава декларацията по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника (образец 1031). Срокът за подаване на тази декларация е до 31.01.2013 г. – това е старият срок, предвиден в редакцията на чл. 201 от ЗКПО, действаща до 31.12.2012 г., като прилагането на този срок произтича от разпоредбата на § 54 от ПЗР на ЗИДЗДДС.

   Съгласно § 59 от ПЗР на ЗИДЗДДС внесеният през четвъртото тримесечие на 2012г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се декларира в действащите към 31 декември 2012 г. срокове и ред на раздел ІІ от глава единадесета на ЗДДФЛ. Това означава, че в тези случаи се ползва образецът на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, актуален към тази дата (образец 2030), който според редакцията на закона, действаща до 31.12.2012 г. се подава:

- от платците на доходи, внесли окончателен данък през четвъртото тримесечие на 2012 г. - в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка, т.е. до 31.01.2013 г.;

- от чуждестранните физически лица, които са внесли окончателен данък за придобити доходи през четвъртото тримесечие, в случаите, когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка – в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на доходите, т.е. до 15.01.2013 г.;


Деклариране на дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012г. със срок за внасяне през 2013г.

   Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ трябва да внесат този данък в срок до 10 януари 2013 г. В същия срок лицата трябва да подадат и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Окончателните данъци, които са удържани през 2012 г. от платците на доходи, но не са внесени към 31.12.2012 г., тъй като срокът за внасянето им изтича след 01.01.2013 г. се внасят в сроковете, действащи към момента на удържането на данъците, т.е. прилагат се старите срокове. Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците.

   Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци (образец 4001), посочен в § 60 от ПЗР на ЗИДЗДДС се отнася за случаите, в които данъците е трябвало да бъдат внесени до 31.12.2012 г., но не са внесени към тази дата. Препоръчително е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.)  е задължителен, дори данъците да не са внесени.

   Данъкът при източника по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО, за доходи, начислени през 2012 г., чийто срок за внасяне изтича през 2013 г. се внася в сроковете, предвидени в чл. 202 от ЗКПО, действащ до 31.12.2012 г., т.е. прилагат се старите срокове. На основание § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС този данък се декларира по реда на глава двадесет и шеста от ЗКПО с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) като срокът за подаване на декларацията е 31.01.2013 г.

   Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци (образец 4001), посочен в § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС, се отнася за случаите, в които данъкът при източника е трябвало да бъде внесен до 31.12.2012 г., но не е внесен към тази дата. Препоръчително е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013 г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.) е задължителен, дори данъкът да не е внесен.

mimozi77

 • Публикации: 33 / 0
На 22,04 съм подала декларация по чл.55 , но днес видях, че съм объркала една сума и трябва да се коригира в посока увеличение. Сега коригираща ли трябва да подам или нова само с разликата в сумата? В електронните услуги при попълване никъде не видях да има отбелязване на коригираща декларация.....

marpan_64

 • Публикации: 4758 / 350
Ако е на същия принцип като другите документи - новата замества старата.

mimozi77

 • Публикации: 33 / 0
Обадих се в НАП и ми казаха, че само за разликата трябва да подам, щом е в увеличение. Подадох нова декларация и сега в справката за задълженията излиза като задължение само тази сума, която подадох сега... Уффф сега пак нова декларация да подам ли, която да е с всички суми.... направо се обърках тотално... Marpan , излиза , че си права, а тези от НАП явно и те незнаят.

delphine

 • Публикации: 6408 / 1047
А не виждате ли и първата подадена сума, освен новата ?

mimozi77

 • Публикации: 33 / 0
Не, не се вижда нито входящия номер на предишната декларация, нито суми, нищо...

marpan_64

 • Публикации: 4758 / 350
Втората подадена декларация не е ли със същия входящ номер?

sveti

 • Публикации: 80 / 0
мисля, че когато се подава втора декл. в срока за подаване до 30,04,2013, би трябвало да е корегираща и анулира подадената преди това.

timoncho

 • Публикации: 10 / 0
Здравейте,
Ще използвам започнатата тема, за да попитам: Декларацията по чл 55 от ЗДДФЛ може да се подаде във всеки офис на НАП или е задължително по адрес на регистрация на фирмата ?

timoncho

 • Публикации: 10 / 0
Начини на подаване

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци  се подава:

лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП;
по пощата с обратна разписка;
по електронен път – чрез интернет с електронен подпис


Това от страницата на НАП го взех, но ако има някой, който е ходил на място и не са го върнали нека сподели...

create

 • Публикации: 1817 / 314
Място на подаване на декларацията за дължими данъци

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.

timoncho

 • Публикации: 10 / 0
Мерси.

Като си попълних декларацията, изчетох и указанията ... ама нали все бързам.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook