Осигуряване при граждански договори

17.03.2011, 09:38 9942 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Svetlina 23

  • Публикации: 14 / 0
Здравейте, между управителя  и мен възникна спор относно внасянето на осигурителни вноски по граждански договори.Сключени са граждански договори от 03.01.2011 г. до 28.02.2012 г. на екип специалисти.По причини , все още не сме изплащали възнаграждения.Смятаме сега през м.март да изплатим за м.Януари, м.Февруари и м.Март.Осигурителните вноски ще внесем в деня на изплащането.Според управителката вече сме в нарушение и текат лихви за невнесени осиг. вноски за м.01 и м.02 т.к. тя смята ,че за м.01 е следвало да се внесат на 10.02.2011 г., а за м.02 да се внесат до 10.03.2011 г.Считате ли, че тя е в правото си.Аз мисля, че не сме в нарушение ако за м.01, м.02 и м.03 ги изплатим на 30.03.2011 г. и тогава внесем осигуровките.
Кого и при какви срокове следва да бъдат подадени декларации Обр.1 и Обр.6.Благодаря за отделеното внимание.

Таня-ЛС

  • Публикации: 3166 / 228
чл 7(6) КСО
2_2675/22.10.2008 г.
КСО – чл.7, ал.6

Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка на 01.07.2008г. сте сключили граждански договор за извършване на определена услуга за период от 12 месеца с месечно възнаграждение 400лв. За извършената през периода 01.07-30.09.2008г. работа на лицето е изплатено възнаграждение на 20.10.2008г.
Въпросите, които поставяте са следните:
1. Кога следва да се платят дължимите осигурителни вноски?
2. Кога следва да се подадат декларация обр.1 и декларация обр.6?

С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна база, изразявам следното становище:

На основание чл.7, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Следва да се има предвид, че осигурителните вноски се внасят само върху изплатените възнаграждения, в този случай не се прилагат разпоредбите на чл.6, ал.3 и чл.7, ал.3 от КСО за внасяне на вноските върху начислени и неизплатени възнаграждения.
Съгласно чл.3, ал.1, т.3 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица за лицата, работещи без трудови правоотношения декларация образец №1 се подава от осигурителите, клоновете и поделенията им в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 от КСО.
Декларация образец №6 се подава от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в съответната компетентна ТД на НАП не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл.42 ЗДДФЛ /чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8/.
Във вашия случай вие сте изплатили на 20.10.2008г. на лицето възнаграждение за положения от него труд по извънтрудовото правоотношение през месеците юли август и септември 2008г. Следователно за Вас възниква задължение да внесете дължимите върху изплатената сума осигурителни вноски най-късно до 10.11.2008г.
До 20.11.2008г. следва да бъдат подадени декларации обр.1 за месеци юли, август и септември 2008г. Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който е упражнявана дейността. Когато работата е извършена за повече от един месец и възнаграждението е изплатено в края на периода, месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Декларация обр.6 трябва да бъде подадена до 31.10.2008г. Попълнените данни в Декларация обр. 6 следва да отразяват крайният резултат от извършените плащания/начисления през месеца. В полета от 8.1 до 8.4 кодът за вид плащане, който следва да попълните е код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудови правоотношения. При плащане на възнаграждения, отнасящи се за предходни месеци, се подава редовна декларация, като в отделни колони се посочват месеците, за които се отнася плащането.
При подаването на декларации обр.1 и обр.6 е необходимо да имате в предвид указания на НАП с изх.№№ 24-00-9/01.02.2007 г. и 24-00-19/02.03.2007г., които можете да намерите в сайта на НАП на адрес: http://www.nap.bg

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook