НОИ:№ 91-01-270/6.12.2012 изм. в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от КС -болнични 2013

12.12.2012, 10:25 18886 31

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Катя Крънчева

http://www.noi.bg/images/bg/legislation/ukazania/91-01-270-06-12-12.pdf
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ДИРЕКЦИЯ  „ОСИГУРЯВАНЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПЛАЩАНИЯ”
Изх. № 91-01-270
Дата 06.12.2012 г.
 
ДО
РАЙОННО /СТОЛИЧНО/
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ........................ ........................ .
УКАЗАНИЕ
 
ОТНОСНО: Изменения в чл. 40а,  чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване.
 
С § 47  от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изменени разпоредбите на чл. 40а,  чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване  (КСО),  касаещи сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения. 
 
Измененията са обнародвани в държавен вестник брой 94 от 30.11.2012 г. и влизат в сила от 1 януари 2013 г. Съгласно изменените разпоредби се въвежда следният единен краен срок за представяне на документите в съответното ТП на НОИ, който не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО:
 
-  от осигурителите,  техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило пред осигурителя документите за изплащане на съответното обезщетение  (болничен лист и/или заявление- декларация);
 
- от самоосигуряващите се лица - до 15-то число на месеца, следващ този, през който е издаден болничният лист,  съответно до 15-то число на месеца,  следващ този,  от който се иска изплащане на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50-51  от КСО или обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
 
Във връзка с изложеното, при приемане и обработване на документите в ТП на НОИ следва да имате предвид:
 
1. След 1 януари 2013 г. осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица са длъжни да представят необходимите документи в новите срокове.
 
2.  Предстоят промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО и в някои от приложенията към нея. От придружителното писмо,  приложение № 8  към наредбата се предвижда да отпаднат редовете:
 
“Възнагражденията за м. ............ 20....  г.  са изплатени/начислени на .............. 20 .....  г.”
 и
“Данните по чл. 5,  ал. 4,  т. 1  КСО за м. ............ 20....  г.  са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на ............ 20.... г.”

Във връзка с това след 1  януари 2013  г.,  до влизане в сила на изменението в придружителното писмо, не следва да се отказва приемане на документи и/или да се търси административнонаказател на отговорност в случаите,  в които тези реквизити не са попълнени, както и когато са попълнени данните в настоящия образец и:

-  не е вписана датата на изплащане или начисляване на възнагражденията и/или;
-  не е вписана датата на подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и/или;
-  датата на изплащане или начисляване на възнагражденията е след датата на представяне на придружителното писмо и/или;
-  датата на подаване на данните по чл. 5,  ал. 4,  т. 1  от КСО,  вписана в придружителното писмо, е след датата на представянето му в ТП на НОИ и/или;
-  датата на представяне на придружителното писмо в ТП на НОИ е по-късна от 2 работни дни след изплащане на възнагражденията,  или е по-късна от 2  работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, или е по-късна от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски (за самоосигуряващите селица).

3. От 1 януари 2013 г., ако датата на представяне на необходимите документи в ТП на НОИ е след срока,  регламентиран в чл. 40а,  чл. 48б и чл. 52б от КСО,  на осигурителя/самоосигуряващия се налага административно наказание по чл. 349 от КСО. За целта ще бъдат направени промени в програмния продукт  “ПОПДОО”  като ще бъдат заложени автоматични проверки и съответните съобщения по отношение спазване на срока (15-то число на месеца)  за всеки представен документ.  Съобщенията ще бъдат с оглед насочване за налагане на административно наказание и не са основание за връщане или отказване прием на документи.
 
Тъй като законоопределеният срок – 15-то число на месеца, е краен, при представяне на документи в ТП на НОИ преди изтичането му,  приемането на същите не следва да се отказва.
 
Предвид изложеното,  следва настоящите указания да бъдат сведени до знанието на съответните длъжностни лица и в най-кратък срок да бъде създадена необходимата организация по приемането и обработването на документите по подходящ начин –  с поставяне на съобщения, срещи с осигурители и самоосигуряващи се лица или уведомяване чрез местните средства за масово осведомяване.
 
При по-големите осигурители препоръчваме да продължи приемането на документи по предварително уговорен график.
 
Допълнително ще получите актуализирани процедури за приемане и обработка на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи и указания с промените в програмния продукт “ПОПДОО”.
 
 
ДИРЕКТОР:
ДАНИЕЛА АСЕНОВА

Елена-

 • Публикации: 3354 / 248
Благодаря, Катя :)

А някой да е гледал новините снощи? Пак ще обвиняват работодателите за тези болнични!

delphine

 • Публикации: 6634 / 1092
" За целта ще бъдат направени промени в програмния продукт  “ПОПДОО”  като ще бъдат заложени автоматични проверки и съответните съобщения по отношение спазване на срока (15-то число на месеца)  за всеки представен документ."

Вероятно ще вписваме в приложение 15 датата на представяне на болничния от работника на работодателя и на тази база ще бъде извършван контрола. Така ли го тълкувате ?

Елена-

 • Публикации: 3354 / 248
Да и аз така го разбирам.

Катя Крънчева

Благодаря, Катя :)

А някой да е гледал новините снощи? Пак ще обвиняват работодателите за тези болнични!

Когато някой служител си предаде болничния на работодателя, ще очаква работодателят веднага да го подаде в НОИ, за да може служителят да си получи парите до 15 дни. Примерно: болничен от 1-ви до 8-ми, на 9-ти го връчва на работодателя и ще очаква парите до 26-ти по банковата сметка. Това разбира се, няма как да стане за някои фирми, особено такива с повече персонал. За всеки болничен - разходка до НОИ в София е нерентабилно. Затова ще фиксираме един ден след края на месеца за подаване на болнични в НОИ безплатно и ще уведомим клиентите, за да няма недоразумения.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 248
Когато някой служител си предаде болничния на работодателя, ще очаква работодателят веднага да го подаде в НОИ, за да може служителят да си получи парите до 15 дни. Примерно: болничен от 1-ви до 8-ми, на 9-ти го връчва на работодателя и ще очаква парите до 26-ти по банковата сметка. Това разбира се, няма как да стане за някои фирми, особено такива с повече персонал. За всеки болничен - разходка до НОИ в София е нерентабилно. Затова ще фиксираме един ден след края на месеца за подаване на болнични в НОИ безплатно и ще уведомим клиентите, за да няма недоразумения.


Точно и ние така смятаме да направим с писмо до всички работодатели ще фиксираме точна дата, защото не може за всеки болничен да се разхождаме до НОИ. Отделно ще впишем, че ако някой държи да се носи в същия месец, в който е представен, ние ще изготвяме придружителни писма, но сами да ходят да ги представят.

Pupeshche

 • Публикации: 2087 / 216
Това важи за болнични, представени след 1 януари, нали така? Или и за декемврийските?

dalila

 • Публикации: 5534 / 355
Катя, не е така
до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило пред осигурителя документите

дори да ти представи на 8-во число болничен, ти си длъжна до 15-то на следващия месец да го представиш в НОИ

Катя Крънчева

Вярно, dalila. Права си. Вчера по телевизиите се тиражираше подобен пример и затова се замислих какво ще правим, ако е така. Че едва ли не има опция служителят да си получи болничния преди заплата, преди края на месеца и за това е отговорен работодателя.

dalila

 • Публикации: 5534 / 355
Вярно, dalila. Права си. Вчера по телевизиите се тиражираше подобен пример и затова се замислих какво ще правим, ако е така. Че едва ли не има опция служителят да си получи болничния преди заплата, преди края на месеца и за това е отговорен работодателя.

Аз с половин ухо го слушах това, но останах с впечатление, че говореха за работодатели, които не плащат заплати до края на следващия месец и тогава болничните се носят в НОИ в началото на по следващият месец.
т.е. болничен за декември се представя в НОИ в първите дни на февруари.
Мисля, че това имаха предвид като говореха, че сега болничните ще се изплащат по-бързо

Елена-

 • Публикации: 3354 / 248
Снощи по новините казаха точно това, че ако лицето представи болничен в януари и ако работодателят бил така добър да го представи в НОИ в същия месец, то лицето ще получи обезщетението до края на същия месец, но иначе законовия срок е до 15-то число на следващия месец. Затова и написах, че сега работодателите ще излязат виновни. Тъй като вече болничните не зависят от изплащане на заплати и платени осигуровки. Тук вече зависи работодателят дали ще иска да платят по-бързо болничния на даденото лице.

dalila

 • Публикации: 5534 / 355
Снощи по новините казаха точно това, че ако лицето представи болничен в януари и ако работодателят бил така добър да го представи в НОИ в същия месец, то лицето ще получи обезщетението до края на същия месец, но иначе законовия срок е до 15-то число на следващия месец. Затова и написах, че сега работодателите ще излязат виновни.


ааааааааааааа........... ......това съм го пропуснала :)
Така е принципно, но никой не може да ме накара /като работодател/ да тичам до НОИ при всеки представен болничен

Катя Крънчева

Ясно, нали до 15-ти на следващия месец е последния срок, но можело и по-ранно подаване. Затова е този пример, който съм дала.

dalila

 • Публикации: 5534 / 355
Ясно, нали до 15-ти на следващия месец е последния срок, но можело и по-ранно подаване. Затова е този пример, който съм дала.

Да, да, сега разбрах :)

alfa

 • Публикации: 2023 / 234
Да и аз гледах по новините вчера примера от НОИ - без значение дали болничният е издаден в периода 01.01.-15.01.2013г. или в периода 15.01-31.01.2013г.  болничните издадени през месец Януари се носят в НОИ до 15.02.2013г. Отделно беше казано, че е въпрос на добра воля счетоводителят да занесе болничния в НОИ  да речем на следващия ден от представянето му.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 248
Именно dalila :)

Много нагло да изкарат работодателите виновни пак заради необмислените им неща. Който желае да получи по-бързо обезщетение ще му изготвяме документите, но сами ще си го носят. Не може при всеки болничен да тичаме до НОИ, особено има и хора, които пътуват примерно ако си от Несебър да пътуваш до НОИ-Бургас.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 248
Да и аз гледах по новините вчера примера от НОИ - без значение дали болничният е издаден в периода 01.01.-15.01.2013г. или в периода 15.01-31.01.2013г.  болничните издадени през месец Януари се носят в НОИ до 15.02.2013г. Отделно беше казано, че е въпрос на добра воля счетоводителят да занесе болничния в НОИ  да речем на следващия ден от представянето му.

Много здраве за добрата воля :):)
От 50 фирми-10 от тях да имат болнични и то по няколко от едната фирма, как ли ще се тича на следващия ден.
Ще работим ли или ще правим крос до НОИ  :hmmm:  ;D

dalila

 • Публикации: 5534 / 355
Хайде да не бъркаме дата на издаване и период на болничния, с дата на представяне на болничния при работодателя


Катя Крънчева

Споко момичета, ще се настроим. С едно по-добро планиране и надлежно уведомяване какво да очакват от нас - няма да имаме проблеми.  :)

dalila

 • Публикации: 5534 / 355
Споко момичета, ще се настроим. С едно по-добро планиране и надлежно уведомяване какво да очакват от нас - няма да имаме проблеми.  :)

За настройване, ще се настроим, но какво ще става на гишетата в НОИ на 14-то и 15-число?
Ще трябва целият ден да го отделим за подаване на болнични :(

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook