МОД 2019

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии –-2019 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A 01, 03 без 01.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 1034 779 707 655 560 560 618 688 560
2 A 02 Горско стопанство 935 644 560 560 560 560 560 560 560
3 A 01.49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 755 709 673 592 560 560 560 560 560
4 B 05 Добив на въглища 901 738 699 560 560 560 699 635 560
5 B 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 560 560 560 623 574 560
6 B 07 Добив на метални руди 926 770 682 560 560 560 674 582 560
7 B 08.11 Добив на строителни материали 705 560 560 560 560 560 603 560 560
8 B 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 560 560 560 560 560 580 560 560
9 B 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 560 560 560 560 560 607 560 560
10 B 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 639 560 560 560 587 587 560
11 B 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 560 560 560 604 604 560
12 B 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 561 560 560 560 560 610 561 560
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 594 560 560 636 560 560
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 623 560 560 560 644 560
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 613 560 560 560 561 562 560
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 644 560 560 560 560 560 560
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 562 571 560 560 560 560 560
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 603 560 560 675 831 560
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 587 582 560 560 560 560 560 560
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 623 560 560 613 644 560
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 560 560 675 675 560
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 869 675 580 560 560 560 560 560 560
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 821 696 639 560 560 560 560 560 560
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 560 560 560 560 560 560
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 560 560 560 560 560 560
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 644 560 560 560 560 560 560
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 925 675 623 560 560 560 560 560 560
28 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 571 560 560 560 560 560
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 615 598 560 560 560 560 560 560
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 603 560 560 560 560 560 560 560 560
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 634 571 560 560 560 560 560 560
32 C 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 560 560 560 560 560 560 560 560 560
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 560 958 967 560
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 560 560 560 560 560 560 560
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 560 560 560 560 560 560 560
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 614 560 560 560 560 560 560 560 560
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 625 560 560 560 604 604 560
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 810 561 560 560 560 560 560 560 560
39 C 24.5 Леене на метали 769 561 560 560 560 560 560 560 560
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 560 560 560 560 560 560 560 560
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 790 686 603 560 560 560 582 561 560
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 603 560 560 560 582 561 560
43 C 28 без 28.11, 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 592 560 560 560 560 560 560 560
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 623 623 560 560 560 560 560 560
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 592 560 560 560 603 560 560
46 C 31 Производство на мебели 623 560 560 560 560 560 560 560 560
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 560 560 560 560 560 560 560 560
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 560 560 560 560 560 560 560
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 560 560 560 644 613 560
50 D 35.2, 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 581 560 560 700 772 560
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 639 560 560 560 560 561 560
52 E 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 560 560 560 560 560 560
53 E 38 без 38.12 и 38.22, 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 560 560 560 560 560 560 560 560
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 623 597 560 665 623 608
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 644 623 560 560 560 603 603 560
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 634 560 560 560 634 634 560
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 566 560 560 560 560 560 560 560
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 566 560 623 613 560
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 585 560 560 560 560 560 560 560
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 649 560 560 560 571 582 560
61 H 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 560 560 560 560 562 560
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 577 560 560 560 560 560 560
63 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 560 560 560 560 568 560
64 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 560 572 560 583 648 560
65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 560 560 560 560 560 560
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 560 560 560 560 560 560 560 560 560
67 J 60, 61 Радиои телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 560 560 560 585 585 560
68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 560 560 560 560 581 560
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 560 560 560 560 560 560 560
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 592 560 560 560 560 560 560 560
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 560 560 560 560 560 560 560 560
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 560 560 560 560 560 560 560 560 560
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 577 560 560 560 560 560 560 560
74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 560 560 560 560 560 560 560
75 Q 86.1 Дейност на болници /без началник клиника/ отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1336 987 650 560 560 560 560 560 560
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 560 560 560 560 560 560 560 560 560
77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб) 659 560 560 560 560 560 560 560 560
78 S, T 95, 96 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ 560 560 560 560 560 560 560 560 560
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 630 560 560 560 560 560 560 560
80 R 93.12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)     590            
81     Централен кооперативен съюз 665 582 560 560 560 560 560 560 560
82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 697 560 560            
83 Q 86.1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) 1103                
84 Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 766 709 697            
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации   560              

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето и не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

отратно към www.kik-info.com