МОД 2018

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
(налагане на административно увеличение от 3,9 % и минимална работна заплата за 2018 г. 510,00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 1034 779 707 655 510 539 618 688 510
2 А 02 Горско стопанство 935 644 551 510 510 510 540 520 510
3 А 1.49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 755 709 673 592 510 510 557 510 510
4 В 05 Добив на въглища 901 738 699 510 510 510 699 635 510
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 510 510 510 623 574 510
6 В 07 Добив на метални руди 926 770 682 510 510 510 674 582 510
7 В 08.11 Добив на строителни материали 705 555 510 520 520 510 603 555 520
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 534 510 510 510 510 580 534 510
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 558 510 510 510 510 607 558 510
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 639 510 510 510 587 587 510
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 510 510 510 604 604 510
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 561 510 510 510 510 610 561 510
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 594 510 510 636 531 510
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 623 510 510 510 644 510
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 613 510 510 510 561 562 510
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 644 530 510 510 510 510 510
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 562 571 510 510 510 510 510
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 603 510 510 675 831 510
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 587 582 510 510 510 510 530 510
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 623 510 510 613 644 510
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 510 510 675 675 510
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 869 675 580 510 510 510 510 510 510
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 821 696 639 510 510 510 530 510 510
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 510 510 510 510 511 510
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 556 510 510 510 556 510
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 644 517 510 510 510 510 510
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 925 675 623 510 510 510 510 510 510
28 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 571 510 510 510 510 510
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 615 598 510 510 510 510 510 510
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 603 510 510 510 510 510 510 510 510
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 634 571 510 510 510 530 510 510
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 510 510 510 510 510 510 510 510 510
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 510 958 967 556
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 510 510 510 510 510 510 510
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 510 510 510 510 510 510 510
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 614 510 510 510 510 510 510 510 510
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 625 510 510 510 604 604 510
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 810 561 520 510 510 510 510 510 510
39 C 24.5 Леене на метали 769 561 540 510 510 510 510 510 510
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 520 510 510 510 510 510 510 510
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 790 686 603 510 510 510 582 561 510
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 603 510 510 510 582 561 510
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 592 530 510 510 510 510 510 510
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 623 623 510 510 510 540 530 510
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 592 510 510 510 603 510 510
46 C 31 Производство на мебели 623 510 510 510 510 510 510 510 510
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 510 510 510 510 510 510 510 510
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 510 510 510 510 510 523 510
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 510 510 510 644 613 510
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 581 510 510 700 772 510
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 639 510 510 510 510 561 510
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 510 510 510 551 510 510
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 510 510 510 510 510 510 510 510
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 623 597 510 665 623 608
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 644 623 510 510 510 603 603 510
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 634 510 510 510 634 634 510
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 566 535 510 510 510 510 510 510
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 566 510 623 613 510
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 585 510 510 510 510 510 510 510
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 649 525 510 510 571 582 510
61 H 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 510 510 510 510 562 510
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 577 510 510 510 510 510 510
63 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 510 510 510 511 568 510
64 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 560 572 510 583 648 510
65 H  52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 510 510 510 536 510 510
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 520 510 510 510 510 510 510 510 510
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 536 536 510 585 585 510
68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 556 510 510 510 581 510
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 528 510 510 510 510 510 510
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 592 510 510 510 510 510 510 510
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 510 510 510 510 510 510 510 510
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 510 510 510 510 510 510 510 510 510
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 577 510 510 510 510 510 510 510
74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 510 510 510 510 510 510 510
75 Q 86,1 Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1336 987 650 523 510 510 510 510 510
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 510 510 510 510 510 510 510 510 510
77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове –  без професионален спортист във футболен клуб) 659 510 510 510 510 510 510 510 510
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ 510 510 510 510 510 510 510 510 510
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 630 510 510 510 510 510 510 510
80 R 93.12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) 590
81 Централен кооперативен съюз 665 582 520 510 510 510 510 510 510
82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 697 534 510
83 Q 86.1 Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) 1103
84 Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 766 709 697
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации 510

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

отратно към www.kik-info.com