МОД 2015

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2015 г.
(при налагане на административно увеличение 4.4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360.00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 929 682 613 580 436 485 556 662 383
2 А 02 Горско стопанство 780 546 491 469 416 416 468 510 360
3 А 1,49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 676 634 603 530 426 426 499 426 360
4 В 05 Добив на въглища 850 696 660 475 411 360 660 599 441
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 809 649 631 422 422 360 583 536 422
6 В 07 Добив на метални руди 865 719 637 457 394 360 630 544 408
7 В 08.11 Добив на строителни материали 659 519 471 485 485 360 563 519 485
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 633 499 453 393 393 360 542 499 393
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 662 522 474 411 411 360 567 522 411
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 832 691 597 439 409 360 549 549 409
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 857 711 614 452 419 360 564 564 419
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 665 524 476 413 413 360 570 524 413
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 988 718 572 468 364 360 447 437 364
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1060 910 780 560 380 430 460 580 390
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 853 677 556 470 364 360 480 480 374
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 941 848 614 499 458 360 458 458 374
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1017 671 541 510 468 360 468 468 382
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1100 940 835 445 385 360 535 655 380
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 560 560 440 365 360 450 505 410
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1100 905 840 600 380 360 590 620 385
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 990 900 800 600 370 430 620 620 390
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 778 605 519 360 360 360 360 410 360
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 790 670 595 433 420 360 495 470 420
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 360 360 455 469 360
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 926 902 632 498 407 360 428 498 360
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 884 603 577 463 360 360 380 374 360
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 837 622 598 454 383 360 413 400 374
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 920 657 598 526 400 360 413 413 400
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 811 551 536 442 360 360 360 360 360
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 550 430 390 360 360 360 400 390 360
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 795 590 530 380 360 360 490 410 360
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 451 407 384 360 360 360 362 360 360
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефто­продукти 1579 1173 926 677 790 360 858 866 498
34 C 20 Производство на химични продукти 779 608 445 360 360 360 438 423 360
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 779 608 445 360 360 360 438 423 360
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 550 386 364 360 360 360 386 360 360
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 740 600 560 360 360 360 540 540 360
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 750 520 500 360 360 360 460 460 360
39 C 24.5 Леене на метали 740 520 500 360 360 360 420 440 360
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 700 480 450 360 360 360 400 400 360
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 690 590 510 380 380 380 500 490 380
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 690 590 510 380 380 380 500 490 380
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 800 550 500 360 360 360 480 470 360
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 920 600 600 470 360 360 510 500 360
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 930 620 550 360 360 360 550 450 360
46 C 31 Производство на мебели 560 425 400 360 360 360 390 390 360
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 632 428 407 360 360 360 360 362 360
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 832 624 364 364 364 360 416 468 360
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 930 730 690 400 360 360 580 550 360
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1308 902 858 520 451 360 627 691 451
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 820 625 595 370 360 360 450 500 360
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 730 645 580 420 390 400 485 420 360
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 745 451 438 360 360 360 396 362 360
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 955 790 710 560 535 360 600 560 545
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 740 600 560 360 360 360 540 540 360
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 825 650 590 425 360 360 590 590 360
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 650 525 495 360 360 360 365 420 360
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1150 950 840 590 500 400 550 540 440
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 826 524 438 360 360 360 360 409 360
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 905 780 610 495 440 360 550 540 400
61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 892 791 650 416 416 360 458 541 416
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 756 582 516 360 360 360 431 431 360
63 H 50 Воден транспорт 905 827 706 449 397 360 458 509 397
64 H 51 Въздушен транспорт 1075 988 806 501 513 381 522 580 454
65 H 52, без железо- пътен транс- порт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 929 871 680 415 415 360 480 415 415
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 470 460 390 360 360 360 375 360 360
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 835 731 627 480 480 360 524 524 417
68 K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1422 902 677 498 362 360 407 520 360
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 902 587 473 360 360 360 362 384 360
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 759 530 437 360 360 360 360 360 360
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 603 433 386 362 360 360 360 360 360
72 O 84 Държавно управление 445 360 360 360 360 360 360 360 360
73 P 85 Образование 614 516 433 360 360 360 360 360 360
74 Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 936 598 385 360 360 416 360 360 360
75 Q 86,1 Дейност на болници (без началник на клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1196 884 582 468 374 437 447 447 360
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 360 360 360 360 360 360 360 360 360
77 R 90, 91, 92, 93 без 93.12 Култура, спорт и развлечения, без 93.12 590 407 360 360 360 360 360 360 360
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели 468 385 364 362 360 360 385 364 360
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби 802 564 417 360 360 360 386 360 360
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове 528
81 Централен кооперативен съюз 640 560 500 400 380 390 400 415 360
82 Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 624 478 395
83 Q 86.1 Дейност на болници (само за началник на клиника/отделение) 988
84 Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 686 634 624
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква) 360

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определ я пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълни я брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейностсъобразно преобладаващия брой зает и лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономическ и дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношени я в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролни я съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

отратно към www.kik-info.com