МОД 2013

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2013 г.

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 805 574 507 493 395 428 495 584 328
2 А 02 Горско стопанство 700 500 450 430 390 400 440 490 320
3 А 1,49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 650 610 580 510 410 410 480 410 320
4 В 05 Добив на въглища 825 676 641 461 399 310 641 582 428
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 785 630 613 410 410 310 566 520 410
6 В 07 Добив на метални руди 816 678 600 431 372 310 594 513 385
7 В 08.11 Добив на строителни материали 640 504 457 471 471 310 547 504 471
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 621 489 444 385 385 310 531 489 385
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 646 509 462 401 401 310 553 509 401
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 808 671 580 426 397 310 533 533 397
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 832 690 596 439 407 310 548 548 407
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 646 509 462 401 401 310 553 509 401
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 950 690 550 450 350 310 430 420 350
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 960 830 710 510 360 410 430 560 360
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 800 620 510 430 320 310 355 410 310
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 905 815 590 480 440 310 440 440 360
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 961 631 511 351 341 310 351 401 312
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1050 940 805 440 350 310 510 630 360
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 550 550 430 360 342 450 505 410
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1050 850 800 560 350 310 550 600 360
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 960 850 750 560 350 380 580 580 360
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 748 582 499 310 310 310 310 394 310
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 780 670 581 433 407 310 480 460 418
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 335 310 450 465 360
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 890 867 608 479 391 310 412 479 321
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 850 580 555 445 330 310 365 360 330
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 805 598 575 437 368 345 397 385 360
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 885 632 575 506 385 335 397 397 385
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 780 530 515 425 315 310 330 320 310
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 505 395 365 310 310 310 310 310 310
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 760 560 500 360 310 310 450 370 310
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 434 391 369 321 321 310 348 321 321
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1518 1128 890 651 760 310 825 833 479
34 C 20 Производство на химични продукти 749 585 428 343 315 310 421 407 315
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 749 585 428 343 315 310 421 407 315
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 529 371 350 328 315 310 371 328 315
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 624 491 446 387 349 310 491 450 354
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 750 520 490 330 310 310 450 450 310
39 C 24.5 Леене на метали 710 480 460 315 310 310 390 420 310
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 650 440 420 315 310 310 370 370 310
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 660 550 470 330 310 310 430 430 310
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 650 540 470 330 310 310 430 430 310
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 790 500 450 330 310 310 450 440 310
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 890 580 580 470 310 310 490 490 310
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 890 570 520 330 310 310 520 430 310
46 C 31 Производство на мебели 500 395 330 310 310 310 310 310 310
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 608 412 391 321 321 310 332 348 321
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 800 600 350 350 350 310 400 450 310
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 930 730 690 400 350 310 580 550 350
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1258 867 825 500 434 310 603 664 434
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 820 625 595 370 345 310 445 495 345
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 660 600 540 390 360 310 450 390 330
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 716 434 421 321 321 310 381 348 321
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 945 780 700 550 525 310 590 550 535
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 720 590 560 350 310 330 530 530 310
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 800 630 575 400 310 330 575 575 310
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 650 525 495 345 330 310 365 420 330
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1000 880 770 550 460 380 510 490 410
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 794 504 421 332 321 310 321 393 332
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 905 780 610 485 430 310 515 510 385
61 H 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 780 692 568 364 364 310 400 473 364
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 727 560 496 331 331 310 414 414 331
63 H 50 Воден транспорт 870 795 679 432 382 310 440 489 382
64 H 51 Въздушен транспорт 906 832 679 422 432 310 440 489 382
65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 876 821 660 403 403 310 466 403 403
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 435 420 370 325 310 310 335 325 310
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 803 703 603 462 462 310 504 504 401
68 K 64, 65, 66 Финансови и застрахователни дейности 1367 867 651 479 348 310 391 500 321
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности 867 564 455 321 321 310 348 369 321
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 730 510 420 310 310 310 330 330 310
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 580 416 371 348 321 310 323 323 321
72 O 84 Държавно управление 428 321 321 321 321 310 321 321 321
73 P 85 Образование 590 496 416 321 321 310 321 321 321
74 Q 86 без 86.1, 75 Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 900 575 370 330 310 400 340 340 310
75 Q 86,1 Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1150 850 560 450 360 420 430 430 310
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 328 321 321 321 321 310 321 321 321
77 R 90, 91, 92, 93 без 93.12 Култура, спорт и развлечения 567 391 321 321 321 310 341 321 321
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели 446 364 321 317 310 310 364 321 310
79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби 771 542 401 321 321 310 371 332 321
80 R 93,12 Дейност на спортни клубове 789 508
81 Централен кооперативен съюз 600 550 480 395 375 370 390 410 330
82 Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 600 460 380
83 Q 86.1 Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) 950
84 Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 660 610 600
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква) 321

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

отратно към www.kik-info.com