Приложение: График за ползване на платен годишен отпуск

Настоящата процедура е създадена с цел да облекчи процеса по изготвянето на графика за отпуските на предприятието, неговото утвърждаване и предварителното отправяне на покана от работодателя до всички работници и служители.

Първа стъпка: Работодателят отправя покана съгласно чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските до всички работници и служители да заявят своя график с предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск за следващата година.

ПОКАНА от работодателя по чл. 37а

Втора стъпка: Всеки служител индивидуално попълва своя график и го предоставя на работодателя си за одобрение, съгласуване и утвърждаване. Графикът се утвърждава от работодателя в срок до 31 Декември така, че д а се осигури нормално протичане на производствения процес в предприятието, както и да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

ГРАФИК за отпуск на служителя

Трета стъпка: Работодателят чрез Заповед за утвърждаване на график за ползване на платен годишен отпуск на предприятието утвърждава общия график на предприятието, в която разяснява основните права и задължения на служителите и работниците, свързани с отпуските им.

ЗАПОВЕД за утвърждаване на отпуските от работодателя