Данъчно-осигурителен календар за Декември 2014

Декември
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
20 работни дни
дек22
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване съгласно чл.11 ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец Ноември 2014, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
  ЗСВТС20.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 22.12.2014

дек29
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на еднократна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии за първия данъчен период.
  ЗДЗП28.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 2. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  ЗДЗП28.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 3. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец Ноември 2014 са направени само частични плащания.
  ЗДДФЛ25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 4. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец Ноември 2014 за доходи от трудови правоотношения.
  ЗДДФЛ25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

Осигурителен календар
 1. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Ноември 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 2. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец Ноември 2014, които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 3. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Ноември 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 4. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец Ноември 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 5. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица, които през месец Ноември 2014 са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от Кодекса на труда.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 6. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Ноември 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 7. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25.Ноември 2014., отнасящи се за труд положен през месец Октомври 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 8. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Ноември 2014, отнасящи се за труд, положен преди месец Октомври 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 9. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Ноември 2014 възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Ноември 2014.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 10. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Ноември 2014 са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 11. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Ноември 2014 са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  ЗЗО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 12. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 13. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за избралите да се осигуряват за фонд "Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Ноември 2014:
  - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
  - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Забележка: Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник и лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2014 година, но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2014 година.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 14. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, отнасящи се за месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 15. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 16. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за морските лица, за положения труд през месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 17. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 18. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат, отнасящи се за месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 19. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители), за месец Ноември 2014, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 20. До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, ал.5 и ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и чл.13, ал.4 и чл.17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване, фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 21. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл.159, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл.3, ал.4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 22. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005г., подават в компетентната ТД на НАП преди внасянето на вноските заявление съгласно приложение № 1 към чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 23. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след Ноември 2014, отнасящи се за труд положен през месец Октомври 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 24. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Ноември 2014, отнасящи се за труд положен преди месец Октомври 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 25. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Ноември 2014 възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Ноември 2014.
  КСО25.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 26. Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, преди заплащане на вноските подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8, съгласно приложение № 8 към чл.2, ал.4 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 27. Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, преди внасяне на вноските за здравно осигуряване подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9, съгласно приложение № 9 към чл.2, ал.5 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 28. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Ноември 2014.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 29. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Ноември 2014.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 30. Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Ноември 2014 от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл.16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 31. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Ноември 2014.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 32. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Ноември 2014 за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 33. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Ноември 2014 задължителни осигурителни вноски.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 34. Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Ноември 2014 е възникнало задължението за осигуряване на основание чл.40, ал.5, т.1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл.40, ал.1, 2 или 3 от закона.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 35. Самоосигуряващите се лица по чл.40, ал.1, т.2, ал.5 и чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, при наличие на няколко публични задължения, могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като преди внасянето на сумите подадат заявление, съгласно приложение № 10 към чл.2а от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 36. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Октомври 2014, които са начислени или изплатени през месец Ноември 2014.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 37. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Октомври 2014, които са начислени или изплатени след 25 Ноември 2014.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

 38. Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 Ноември 2014.
  Наредба Н-825.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 29.12.2014

дек30
Данъчно-счетоводен календар
 1. Тримесечна авансова вноска за трето за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане
  ЗКПО


дек10
Данъчно-счетоводен календар
 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
  ЗКПО

Осигурителен календар
 1. Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Ноември 2014 за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
  Наредба Н-8

дек15
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец Ноември 2014.
  ЗДДС14.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 15.12.2014

 2. Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
  ЗДДС14.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 15.12.2014

 3. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец Ноември 2014.
  ЗДДС14.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 15.12.2014

 4. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл.2, т.4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
  ЗДДС14.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 15.12.2014

 5. Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  ЗКПО

 6. Месечна авансова вноски за Декември 2014 за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  ЗКПО

 7. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата "нощувка" в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма
  ЗМДТ

 8. Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за Ноември 2014.
  ЗСВТС14.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 15.12.2014

 9. Подаване съгласно чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец Ноември 2014.
  ЗСВТС14.12.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 15.12.2014

 10. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец Ноември 2014.
  Наредба Н-18

 11. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец Ноември 2014.
  Наредба Н-18

Новини и акценти

Новини от гилдията

Новини: НАП, НОИ и МС