Данъчно-осигурителен календар за Ноември 2014

Ноември
пвсчпсн
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
20 работни дни
ное28
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на еднократна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии за първия данъчен период.
  ЗДЗП

 2. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  ЗДЗП


ное10
Данъчно-счетоводен календар
 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
  ЗКПО

Осигурителен календар
 1. Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2014 за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
  Наредба Н-8

ное14
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец Октомври 2014.
  ЗДДС

 2. Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
  ЗДДС

 3. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец Октомври 2014.
  ЗДДС

 4. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл.2, т.4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
  ЗДДС

 5. Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за Октомври 2014.
  ЗСВТС

 6. Подаване съгласно чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец Октомври 2014.
  ЗСВТС

ное17
Данъчно-счетоводен календар
 1. Месечна авансова вноски за Ноември 2014 за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  ЗКПО15.11.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 17.11.2014

 2. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата "нощувка" в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма
  ЗМДТ15.11.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 17.11.2014

 3. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец Октомври 2014.
  Наредба Н-1815.11.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 17.11.2014

 4. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец Октомври 2014.
  Наредба Н-1815.11.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 17.11.2014

ное20
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване съгласно чл.11 ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец Октомври 2014, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
  ЗСВТС

ное25
Данъчно-счетоводен календар
 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец Октомври 2014 са направени само частични плащания.
  ЗДДФЛ

 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец Октомври 2014 за доходи от трудови правоотношения.
  ЗДДФЛ

Осигурителен календар
 1. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Октомври 2014.
  ЗЗО

 2. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец Октомври 2014, които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
  ЗЗО

 3. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Октомври 2014.
  ЗЗО

 4. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец Октомври 2014.
  ЗЗО

 5. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица, които през месец Октомври 2014 са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от Кодекса на труда.
  ЗЗО

 6. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Октомври 2014.
  ЗЗО

 7. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25.Октомври 2014., отнасящи се за труд положен през месец Септември 2014.
  ЗЗО

 8. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Октомври 2014, отнасящи се за труд, положен преди месец Септември 2014.
  ЗЗО

 9. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври 2014 възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Октомври 2014.
  ЗЗО

 10. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Октомври 2014 са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.
  ЗЗО

 11. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Октомври 2014 са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  ЗЗО

 12. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец Октомври 2014.
  КСО

 13. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за избралите да се осигуряват за фонд "Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Октомври 2014:
  - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
  - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Забележка: Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник и лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2014 година, но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2014 година.
  КСО

 14. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, отнасящи се за месец Октомври 2014.
  КСО

 15. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Октомври 2014.
  КСО

 16. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за морските лица, за положения труд през месец Октомври 2014.
  КСО

 17. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Октомври 2014.
  КСО

 18. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат, отнасящи се за месец Октомври 2014.
  КСО

 19. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители), за месец Октомври 2014, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.
  КСО

 20. До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, ал.5 и ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и чл.13, ал.4 и чл.17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване, фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.
  КСО

 21. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл.159, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл.3, ал.4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  КСО

 22. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005г., подават в компетентната ТД на НАП преди внасянето на вноските заявление съгласно приложение № 1 към чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  КСО

 23. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след Октомври 2014, отнасящи се за труд положен през месец Септември 2014.
  КСО

 24. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Октомври 2014, отнасящи се за труд положен преди месец Септември 2014.
  КСО

 25. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври 2014 възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Октомври 2014.
  КСО

 26. Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, преди заплащане на вноските подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8, съгласно приложение № 8 към чл.2, ал.4 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-8

 27. Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, преди внасяне на вноските за здравно осигуряване подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9, съгласно приложение № 9 към чл.2, ал.5 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-8

 28. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Октомври 2014.
  Наредба Н-8

 29. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Октомври 2014.
  Наредба Н-8

 30. Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Октомври 2014 от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл.16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
  Наредба Н-8

 31. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Октомври 2014.
  Наредба Н-8

 32. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Октомври 2014 за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  Наредба Н-8

 33. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Октомври 2014 задължителни осигурителни вноски.
  Наредба Н-8

 34. Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Октомври 2014 е възникнало задължението за осигуряване на основание чл.40, ал.5, т.1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл.40, ал.1, 2 или 3 от закона.
  Наредба Н-8

 35. Самоосигуряващите се лица по чл.40, ал.1, т.2, ал.5 и чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, при наличие на няколко публични задължения, могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като преди внасянето на сумите подадат заявление, съгласно приложение № 10 към чл.2а от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-8

 36. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Септември 2014, които са начислени или изплатени през месец Октомври 2014.
  Наредба Н-8

 37. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Септември 2014, които са начислени или изплатени след 25 Октомври 2014.
  Наредба Н-8

 38. Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 Октомври 2014.
  Наредба Н-8

Новини и акценти

Новини от гилдията

Новини: НАП, НОИ и МС