Данъчно-осигурителен календар за Октомври 2014

Октомври
пвсчпсн
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
23 работни дни
окт27
Данъчно-счетоводен календар
 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец Септември 2014 са направени само частични плащания.
  ЗДДФЛ25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец Септември 2014 за доходи от трудови правоотношения.
  ЗДДФЛ25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

Осигурителен календар
 1. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Септември 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 2. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец Септември 2014, които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 3. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Септември 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 4. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец Септември 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 5. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица, които през месец Септември 2014 са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от Кодекса на труда.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 6. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Септември 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 7. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25.Септември 2014., отнасящи се за труд положен през месец Август 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 8. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Септември 2014, отнасящи се за труд, положен преди месец Август 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 9. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Септември 2014 възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Септември 2014.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 10. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Септември 2014 са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 11. Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец Септември 2014 са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  ЗЗО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 12. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 13. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за избралите да се осигуряват за фонд "Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Септември 2014:
  - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
  - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Забележка: Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник и лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2014 година, но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2014 година.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 14. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, отнасящи се за месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 15. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 16. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за морските лица, за положения труд през месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 17. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 18. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат, отнасящи се за месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 19. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители), за месец Септември 2014, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 20. До 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, ал.5 и ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и чл.13, ал.4 и чл.17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване, фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 21. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл.159, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл.3, ал.4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 22. Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005г., подават в компетентната ТД на НАП преди внасянето на вноските заявление съгласно приложение № 1 към чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 23. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след Септември 2014, отнасящи се за труд положен през месец Август 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 24. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Септември 2014, отнасящи се за труд положен преди месец Август 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 25. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Септември 2014 възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Септември 2014.
  КСО25.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 26. Лицата, които внасят осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, преди заплащане на вноските подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8, съгласно приложение № 8 към чл.2, ал.4 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 27. Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, преди внасяне на вноските за здравно осигуряване подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9, съгласно приложение № 9 към чл.2, ал.5 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 28. Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Септември 2014.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 29. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Септември 2014.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 30. Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Септември 2014 от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл.16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 31. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Септември 2014.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 32. Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Септември 2014 за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 33. Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Септември 2014 задължителни осигурителни вноски.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 34. Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Септември 2014 е възникнало задължението за осигуряване на основание чл.40, ал.5, т.1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл.40, ал.1, 2 или 3 от закона.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 35. Самоосигуряващите се лица по чл.40, ал.1, т.2, ал.5 и чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, при наличие на няколко публични задължения, могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като преди внасянето на сумите подадат заявление, съгласно приложение № 10 към чл.2а от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005г.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 36. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Август 2014, които са начислени или изплатени през месец Септември 2014.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 37. Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Август 2014, които са начислени или изплатени след 25 Септември 2014.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

 38. Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 Септември 2014.
  Наредба Н-825.10.2014 e не работен ден. Първият работен ден след него е 27.10.2014

окт28
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на еднократна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии за първия данъчен период.
  ЗДЗП

 2. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  ЗДЗП

окт30
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
  ЗДЗП

 2. Внасяне на авансовия данък за трето тримесечие на 2014 година за придобити доходи от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за тези данъци.
  ЗДДФЛ

 3. Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2014 година и подаване на данъчната декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за тези данъци.
  ЗДДФЛ

 4. Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.
  ЗКПО

 5. Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за 2014 година.
  ЗМДТ

 6. Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за 2014 година.
  ЗМДТ

 7. Внасяне на окончателния годишен патентен данък за четвърто тримесечие на 2014 година
  ЗМДТ


окт10
Данъчно-счетоводен календар
 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
  ЗКПО

Осигурителен календар
 1. Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Септември 2014 за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
  Наредба Н-8

окт14
Данъчно-счетоводен календар
 1. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец Септември 2014.
  ЗДДС

 2. Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
  ЗДДС

 3. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец Септември 2014.
  ЗДДС

 4. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл.2, т.4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
  ЗДДС

 5. Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за Септември 2014.
  ЗСВТС

 6. Подаване съгласно чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец Септември 2014.
  ЗСВТС

окт15
Данъчно-счетоводен календар
 1. Месечна авансова вноски за Октомври 2014 за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  ЗКПО

 2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
  ЗКПО

 3. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата "нощувка" в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма
  ЗМДТ

 4. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец Септември 2014.
  Наредба Н-18

 5. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец Септември 2014.
  Наредба Н-18

окт20
Данъчно-счетоводен календар
 1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък
  ЗДДС

 2. Подаване съгласно чл.11 ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец Септември 2014, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
  ЗСВТС

В момента тук са: polipoli84, 1 гост

Новини и акценти

Новини от гилдията

Новини: НАП, НОИ и МС