Речник на финансовите термини

Набирателна сметкабанкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице

Надзорен съветорган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове

Наличност по банкова сметкакредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение

Натрупани резервивсички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката

Национална лицензияразрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната

Начислена месечна лихвасъбираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време

Невидими резервисумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания

Недействащи активиактиви, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем

Незабавно инкасоплащане, при което платецът дава предварително съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя

Некомулативен привилегирован капиталсумата на капитала набрана чрез подписка на привилегировани акции, дивидентът по които не се натрупва в полза на притежателя на акцията

Неконвертируема валутавалута, която служи за разплащания само на националния пазар

Необслужваем кредиткредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив

Нерезидентичастни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство

Неснижаем остатък на депозититеостатък, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент

Несъбираеми(Безнадеждни) вземаниякредити, за които е налице едно от следните условия: 1) длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания на банката от този длъжник на натрупани просрочени суми повече от 90 дни

Несъбрани лихвилихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на банката, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност

Нетен доходчистия доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет

Нетен лихвен маржразликата между приходите от лихви и разходите за лихви на банката, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи

Нетна стойностстойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на банката, т.е. стойността им без амортизациите

Нефинансови дълготрайни активиактиви на банките, вложени в сгради, имущество, техника и други

Нефинансово предприятиеинституция, която не е банка, инвестиционен фонд, застрахователно или лизингово дружество

Нискорискови активиактиви в балансите на банките, включени в рисковия им компонент с тегло равно на 1/5 от отчетната им стойност, като: депозити в банки в левове и чуждестранна валута; кредити в левове или валута с оригинален срок над една година, изцяло обезпечени с ДЦК на правителството, БНБ или ценни книжа на правителства и централни банки на базрискови страни и международни институции или със злато или депозити в чуждестранни валути, за които БНБ котира централен курс; и др

НИФ(NIF - note issuance facility)кредитна сделка, свързана с емитирането на ценни книжа от клиент с посредничеството и под управлението на банка, при която банката предосавя на клиента определен лимит, до който приема да изкупува обратно ценните книжа, емитирани от него по тази сделка

Номинална лихвалихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени

Номинална стойностлицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н

Норма на оборотапоказател, който изразява сътношението на общия брой на продадените акции към всички акции, котирани на борсата за една година